Güvenli E-Ticaret

TÜRKİYEPAZARI.COM'un Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti (PARAN GÜVENDE İLE SATIN AL)

"Paran Güvende ile Satın Al" diğer bir tabirle Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti(GET); işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip üyelerin sitenin alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar nezdinde, usulüne uygun şekilde TÜRKİYEPAZARI.COM’a bildirilmesi durumunda Alıcı tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’un anlaşmış olduğu kuruluşun Güvenli Hesabına aktarılan ürün bedelinin Satıcının hesabına transfer edilmesi, eğer Satıcı borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu Sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’a bildirilirse; Alıcı" tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabına aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde Alıcıya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve Site detaylarında açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, "TÜRKİYEPAZARI.COM'un Paran Güvende ile Satın Al-(GET) Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetini kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan Üyelerin hak ve yükümlülükleri ile "TÜRKİYEPAZARI.COM"un bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

 

1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

1.1. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetinde Alıcı; Site ilanlarında gösterilen Satıcıya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini TÜRKİYEPAZARI.COM internet Sitesinin alt yapısını kullanarak yapar. Alıcının yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, Satıcı ile Alıcı arasında bir satış akdinin kurulduğu anlamına gelmektedir.

1.2. Alıcı, "TÜRKİYEPAZARI.COM" internet Sitesinin alt yapısını kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, Alıcı tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.

1.3 Alıcı, Site üzerinden TÜRKİYEPAZARI.COM’un alt yapısını kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabına para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "TÜRKİYEPAZARI.COM’un "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; TÜRKİYEPAZARI.COM’un iş bu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetine’’ ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; Alıcı ve Satıcının hak ve borçları da iş bu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. TÜRKİYEPAZARI.COM, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla ya da diğer aracı kuruluşlar ile hareket ederek Alıcıya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında Sitenin ilgili bölümünden Alıcıya duyurulmaktadır. Alıcı taksitli ödemeye karar verir ise, Sitenin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

1.4 Alıcı, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde Satıcı ile aralarındaki satış akdinin gerçekleşmesiyle beraber ödenen nakit meblağ, TÜRKİYEPAZARI.COM’un, Güvenli Hesabında süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. Alıcıya, ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp, kontrolünü yaptıktan sonra, her hangi bir sorunla karşılaşmaması halinde, Güvenli Hesaptaki ürün bedelinin Satıcının hesabına transferi için TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden bildirimde bulunacağını, bildirimde bulunmasıyla birlikte ertesi ilk iş günü paranın satıcıya aktarılacağını, bildirimde bulunmaması halinde 15.nci gün paranın satıcıya aktarılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.5 Alıcı;  Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü en geç kendisine ulaştığı tarihten itibaren 3 gün içinde Satıcıya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden ya da sitenin iletişim kaynakları üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder.

1.6 Alıcı ürünü Satıcıya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde TÜRKİYEPAZARI.COM’ un Güvenli Hesabında tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak Satıcının ürünü geri aldığına dair TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden bildirimde bulunması halinde Alıcının hesabına geri gönderilecektir.

1.7 Alıcı tarafından iş bu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda TÜRKİYEPAZARI.COM, Üyeler arasındaki iletişimi sağlama da dâhil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından Satıcının kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve TÜRKİYEPAZARI.COM Güvenli Hesabında bulunan ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan malın alım tarihinden itibaren 15.nci günü Satıcıya transferi için TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.8 Satıcılar tarafından satışa arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında TÜRKİYEPAZARI.COM’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

1.9 Alıcı, Satıcıya havale edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM’ un Güvenli Hesabına gönderdiği satış bedelinin KDV dâhil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcının TÜRKİYEPAZARI.COM’ a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisinde bulunan bir banka hesabına transfer yapılabileceğini, TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabında bulunan Alıcı veya Satıcının parası üzerinde TÜRKİYEPAZARI.COM’ un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1 "Satıcı" satışa sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürünün kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını ilan ve satışı yapılmak istenen ürüne ait satış yetki belgesi,fatura vb. belgelere sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.2  "Satıcı" satışa sunduğu ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen ve sitenin ilgili bölümlerinde bulunan ve Sitede sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.3 "Satıcı" satışa sunduğu ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu TÜRKİYEPAZARI.COM’ un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.4 "Satıcı", satışa sunduğu ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan Alıcıya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.5 "Satıcı", Alıcının "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabına parayı göndermesi halinde Alıcıya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Mesafeli Satış Sözleşmesi ‘nde belirtilen hükümlerine göre süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.6 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "TÜRKİYEPAZARI.COM"a yapılan taleplere karşı TÜRKİYEPAZARI.COM’un her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7 "Satıcı", satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yönetilen "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’a bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde TÜRKİYEPAZARI.COM’un, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" iş bu madde içerisinde belirtilen işlemleri GET süreçlerine, Site dâhilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8 "Satıcı", "Alıcı"ya karşı iş bu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.Satıcı işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri TÜRKİYEPAZARI.COM Üye Hesabı üzerinden Siteye gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, Alıcı tarafından "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Alıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2.9 "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "-TÜRKİYEPAZARI.COM’a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte ""TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabında bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde TÜRKİYEPAZARI.COM’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

3. TÜRKİYEPAZARI.COM Paran Güvende Hizmeti

Paran Güvende Hizmeti, Satıcının Sitede ilanını verdiği ikinci el veya sıfır ürünü Alıcının kredi kartıyla veya banka kartıyla güvenli olarak satın almasına yönelik TÜRKİYEPAZARI.COM’un sağladığı hizmet’dir. Bu amaçla TÜRKİYEPAZARI.COM; "Alıcı" ve "Satıcı"nın "Site"de çevrimiçi (online) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapıyı sağlamakta, Satıcı; kargo ile gönderim tercihi ile ürüne ilişkin ilanı yayınlamakta, Alıcı"; elektronik ortamda Paran Güvende hizmetini satın alarak ilandaki ürünü sipariş etmektedir. Ürün bedeli Paran Güvende Hizmet Bedeli Alıcının kredi kartından veya banka kartından TÜRKİYEPAZARI.COM’un anlaşmalı ödeme kuruluşu tarafından çekilip, ürünün satış ve teslimine ilişkin süreçler başarılı olarak tamamlanana kadar anlaşmalı ödeme kuruluşu tarafından muhafaza edilmektedir.

 3.1  Paran Güvende Hizmet Bedelinin ve ürün bedelinin ödenmesinde "Alıcı"ya anlaşmalı bankalar aracılığıyla taksitle ödeme kolaylığı sunulabilir. "Alıcı" taksitle ödemeyi tercih ederse, taksitli ödemeden doğan taksit (vade) farkını ödemeyi kabul eder. Taksit farkı, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Alıcıya fatura edilir ve ürün satışının başarılı olarak tamamlanması halinde taksit farkı tutarı TÜRKİYEPAZARI.COM’un anlaşmalı ödeme kuruluşu tarafından ilgili bankaya aktarılır. Taksit farkı bankaya ve ürün tutarına göre değişiklik gösterebilir. Mevzuat gereği belirli kategorilerde taksitli ödeme kısıtlaması uygulanır.

3.2 Alıcının, ödemeyi yaparak sipariş vermesi üzerine; ürün Satıcı tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’un veya Satıcının anlaşmalı kargo firması ile Alıcıya gönderilir.

3.3 Alıcı ürünü teslim aldıktan sonra site üzerinden onaylaması halinde; ürün satışı başarılı olarak tamamlanmış olur ve ürün bedeli "Satıcı"ya aktarılır. Yine ürünün onayının veya iadesinin Paran Güvende hizmeti kurallarına uygun olarak süresi içinde gerçekleştirilmemesi veya ürünün anlaşmalı kargo firmasına teslim edilmemesi halinde de; ürün satışı başarılı olarak tamamlanmış sayılır ve ürün bedeli "Satıcı"ya aktarılır.

3.4 Alıcı ürünü Satıcıya iade etmek isterse; Sitede ürünü iade etmeye yönelik butona basarak, ekranda belirtilen 3 gün içinde ve ekranda gösterilen kargo kodu ile "Satıcı"ya iade edilmek üzere ürünü kargo ücreti ödemeksizin anlaşmalı kargo firmasına teslim eder. Alıcının ürünü Satıcıya iade etmesi halinde ya da Satıcının ürün satışını iptal etmesi halinde; Paran Güvende Hizmet Bedeli ile ürün bedeli Alıcıya iade edilir.

3.5 Satıcının iade edilen ürünü teslim aldığını, teslim alma saatinden itibaren 48 saat içinde sistem üzerinden onaylaması üzerine ürün bedeli Alıcıya iade edilir. Ancak Alıcı tarafından iade edilen üründe uygunsuzluk veya herhangi bir sorun yaşaması halinde; ürünü teslim alma anından başlayacak 24 (yirmidört) saatlik süre içinde Satıcı, TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerini arayarak iadeye ilişkin yaşadığı sorunu bildirmelidir. Müşteri Hizmetlerine sorununu bildirmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü süre içinde Satıcı Alıcıya karşı yasal yollara müracaat ettiğini belgeleyen evrak sunması halinde; ürün bedeli Alıcı’ya iade edilmeyecek, uyuşmazlık sonuçlanana dek TÜRKİYEPAZARI.COM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında bloke edilecek, başvurulan merciinin kararı çıktığında bu karara göre hareket edilecektir. Satıcı, uyuşmazlık konusu karara bağlanana dek ürün bedelinin bloke edilmesi nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COM’a karşı şikâyet/dava yoluna başvurmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün teslim edilmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saatlik süre içinde TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerine Satıcı tarafından sorun bildiriminde bulunulmaz veya ürünün teslim alındığı onaylanmazsa; ürün bedeli 48 saat içinde Alıcıya iade edilir.

3.6 Paran Güvende Hizmetinde, Alıcının ödeyeceği ürün bedeli güvenli olarak TÜRKİYEPAZARI.COM’nun anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında muhafaza edilmektedir. Ancak ürünün Satıcı tarafından Alıcıya teslim edileceğini TÜRKİYEPAZARI.COM garanti etmemektedir.

3.7 TÜRKİYEPAZARI.COM, Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla faaliyet gösteren sanal bir platform olup, ürünün sahibi değildir, Sitede yayınlanan ilanlardaki ürünler ile ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya benzeri herhangi bir ilişkisi/sıfatı bulunmamaktadır, Alıcının satın aldığı ürün ile ilgili iade işlemleri dâhil her türlü talebinin yegâne muhatabı ürünü satışa sunan Satıcıdır.  Ürün siparişi ilgili yaşanabilecek herhangi bir uygunsuzluk hakkında TÜRKİYEPAZARI.COM’dan talepte bulunulamaz.

3.8 Gönderen olarak Alıcı veya Satıcının ürünü kargo ile gönderirken Anlaşmalı Kargo ile Gönderim Koşullarına aykırı hareket etmesi nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COM’un herhangi bir zarara uğraması, idari para cezası veya üçüncü kişilere veya kargo firmasına tazminat ödemek durumunda kalması halinde; Gönderen yani TÜRKİYEPAZARI.COM’in zarar görmesine sebep olan Alıcı veya Satıcı, TÜRKİYEPAZARI.COM’in maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ile idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte derhal karşılayağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  •  Aklınıza takılan sorular için aşağıdaki iletişim formundan bizlere mesaj gönderebilir yada 7/24 müşteri temsilcimizden bilgi alabilirsiniz.

 

 

İletişim Formu