Üyelik Sözleşmesi

SÖZLEŞMELER VE KURALLAR

 

Bireysel Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle Üyelik Sözleşmesi olarak anılacaktır);  Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Kamile İş merkezi No:203 silifke/MERSİN adresinde mukim Türkiyepazarı.com Uzbay Group Pazarlama İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile www.Türrkiyepazari.com.tr Sitesine üye olmak için sitede yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: www.turkiyepazari.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Türkiyepazarı.com’un hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

Kullanıcı: Siteye erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye: Siteye üye olan ve Site dâhilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.

Bireysel Üye: Siteye üye olan, mesleki veya ticari amaç gütmeksizin "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.

Bireysel Üyelik : Bireysel Üye olmak isteyen Kullanıcının, Sitedeki Bireysel Üyelik formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurması üzerine TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Bireysel Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. TÜRKİYEPAZARI.COM gerekli görmesi halinde Bireysel Üyenin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı Üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca GET): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sağlanan hizmet.

"Üyelik Sözleşmesi": Siteda yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının Üyelik Sözleşmesini anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile Sitede yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

"TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı": Üyenin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelikle ilgili konularda "TÜRKİYEPAZARI.COM"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Site" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri : "Site" içerisinde "Üye"nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sunulan uygulamalardır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", Site içerisinde sunulan Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Sitedan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Siteda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik: Siteda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzü" : TÜRKİYEPAZARI.COM ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları TÜRKİYEPAZARI.COM 'a ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.

TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı : Site dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği TÜRKİYEPAZARI.COM'a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Bana Özel sayfası: "Üye"nin "Site"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. Üyelik Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, "Site"de sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 "Site"a üye olabilmek için reşit olmak ve TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 TÜRKİYEPAZARI.COM herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin Üyelikine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Site"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, Üyenin "TÜRKİYEPAZARI.COM" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Turkiyepazari.com adresinde yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, kullanıcıya aittir. Bu içerikler hakkında yanlışlık, eksiklik veya yasal kurallara aykırılığından dolayı Turkiyepazari.com sorumlu değildir. 

Üye", Site"de belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile Sitedeki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Üye, TÜRKİYEPAZARI.COM'in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üyelere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple TÜRKİYEPAZARI.COM den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Üyenin Site üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile TÜRKİYEPAZARI.COM' a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; Üyenin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini TÜRKİYEPAZARI.COM ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları kendi sorumlulukları olup, münhasıran ve münferiden kendileri kullanmaları, üçüncü kişilerden saklamaları gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin ve/veya TÜRKİYEPAZARI.COM' un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Üye sorumludur.

5.1.4. "Üye", "Site" dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye" tarafından "TÜRKİYEPAZARI.COM"a iletilen veya "Site" üzerinden Üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM"un yazılı onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesini veya bu Üyelik Sözleşmesinin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. Üye hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM"un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Site"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "TÜRKİYEPAZARI.COM" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. TÜRKİYEPAZARI.COM, Üyelerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, TÜRKİYEPAZARI.COM üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "TÜRKİYEPAZARI.COM’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten TÜRKİYEPAZARI.COM’a ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.9. Üye, Üyelik aşamasında sunduğu bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri TÜRKİYEPAZARI.COM’a gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde TÜRKİYEPAZARI.COM' un uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için Üyeye rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.10.  Üyenin TÜRKİYEPAZARI.COM sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Site, TÜRKİYEPAZARI.COM ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Sitenin ve Siteye ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Siteden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunarak sisteme veya Siteye orantısız yük bindirmesi; Site’ninn kaynak kodlarına veya TÜRKİYEPAZARI.COM’un sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, Site’nin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, TÜRKİYEPAZARI.COM sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5.1.11. Ticari iletişime ilişkin Esaslar

Ticari elektronik iletiler, üyelere(Bireysel yada Kurumsal fark etmeksizin) ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. TurkiyePazari.com' a üye olarak katılabilmek için, sitenin üyelik ekranında karşısına çıkan Üyelik söşleşmesini okuyarak kabul etmesiyle ayrıca Ticari elektronik İleti gönderilmesinide kabul etmiş sayılır. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Ticari elektronik iletinin içeriği, İletide,TurkiyePazari.com'un tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır. İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilebilir. Bireysel yada Kurumsal üyenin ticari elektronik iletiyi hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı red etme hakkı daima saklıdır. TurkiyePazari.com' un iletişim kaynakları kullanılarak sözlü veya yazılı olarak yapılan ret bildirimi talebinin ulaşmasını müteakip TurkiyePazari.com üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.

5.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM"un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "TÜRKİYEPAZARI.COM" iş bu Üyelik Sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; TÜRKİYEPAZARI.COM her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Site" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "TÜRKİYEPAZARI.COM"un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "TÜRKİYEPAZARI.COM" yapabilir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Site" üzerinden, ""Satıcı" lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Sitelere, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı açısından "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sağlanmış olabilir. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Sitelar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Sitelar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "TÜRKİYEPAZARI.COM"un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "TÜRKİYEPAZARI.COM", Sitenin işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "TÜRKİYEPAZARI.COM" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. TÜRKİYEPAZARI.COM, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Üyeye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler Sitede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2.5. "TÜRKİYEPAZARI.COM"un, "TÜRKİYEPAZARI.COM" çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sitede Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. "TÜRKİYEPAZARI.COM", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. TÜRKİYEPAZARI.COM Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. TÜRKİYEPAZARI.COM, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; Siteın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. TÜRKİYEPAZARI.COM ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

5.2.7. TÜRKİYEPAZARI.COM olarak site ve hizmetlerin hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Üyenin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. TÜRKİYEPAZARI.COM Site üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve Üye Siteyi ve Hizmetleri kullanmaya devam ettiği sürece, Siteyi ve Hizmetleri kullandığı haliyle (Olduğu Gibi) kabul etmiş sayılır. TÜRKİYEPAZARI.COM:

(i)  Üyenin Site ve Hizmetleri kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya Üyenin Üyelik Sözleşmesinde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(ii) Tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) Site üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;  

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın Üyenin Siteyi kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda Üye veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

5.2.8 Üyenin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğinin devam ettiği süreçte Üye hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; TÜRKİYEPAZARI.COM herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Üyenin üyeliğine statüsüne son verebilir. Üyeliğe son verme işleminden önce TÜRKİYEPAZARI.COM yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından TÜRKİYEPAZARI.COM, kendi takdirine bağlı olarak, Üyenin Site üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir. 

6. Gizlilik Politikası

6.1 TÜRKİYEPAZARI.COM, Sitede Üyeler le ilgili bilgileri; işbu Üyelik Sözleşmesi ve işbu Üyelik Sözleşmesinin eklerinin biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. TÜRKİYEPAZARI.COM "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Üye, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda üye girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2. TÜRKİYEPAZARI.COM, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda Türkiyepazarı.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için TÜRKİYEPAZARI.COM un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

6.3."Üyenin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Siteye girilen veriler, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından  hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için türkiyepazarı.com/kisisel-verilerin-korunmasi sayfası ziyaret edilmelidir. TÜRKİYEPAZARI.COM Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, bu değişikliklerle ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM den herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

6.4. "Üye, Site dahilinde eriştiği bilgileri; bu bilgileri ifşa eden Üyenin veya "TÜRKİYEPAZARI.COM"un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılara’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, TÜRKİYEPAZARI.COM’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde TÜRKİYEPAZARI.COM’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Üye, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Üye, TÜRKİYEPAZARI.COM üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için TÜRKİYEPAZARI.COM' un herhangi bir dahilinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı TÜRKİYEPAZARI.COM un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Üye ilan verirken veya Siteyi kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak TÜRKİYEPAZARI.COM’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini  kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Siteın (sınırlı olmamak kaydıyla "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı", "TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "TÜRKİYEPAZARI.COM"un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "TÜRKİYEPAZARI.COM"a aittir ve/veya "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "TÜRKİYEPAZARI.COM" hizmetlerini, "TÜRKİYEPAZARI.COM" bilgilerini ve "TÜRKİYEPAZARI.COM"un fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "TÜRKİYEPAZARI.COM"un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde "TÜRKİYEPAZARI.COM"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu Üyelik Sözleşmesinin akdi ile TÜRKİYEPAZARI.COM, Sitenin Üyelik Sözleşmesi koşulları çerçevesinde ve Hizmetlerden faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin Üye’ye münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.

8. Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri

"TÜRKİYEPAZARI.COM", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri, Sitede yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "TÜRKİYEPAZARI.COM" işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "TÜRKİYEPAZARI.COM" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "TÜRKİYEPAZARI.COM"dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TÜRKİYEPAZARI.COM"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Üyelik Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Mersin İli Silifke Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Yürürlük

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesiyle atıfta bulunulan ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile Sitede yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

12. Üyelik Sözleşmesinin Ekleri

12.1 Üye, Ek-1 Kullanım Koşulları,Ek-2 Gizlilik Politikası,Ek-3 TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve HizmetlerEk-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik  ile Sitede yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu Üyelik Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, Üye olarak Üyelik Sözleşmesi ile eklerine ve Sitede yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları
Ek-2 Gizlilik Politikası
Ek-3 TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri 
Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler
Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik
 

Ek-1 Kullanım Koşulları

 

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.Türkiyepazarı.com.tr alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.Türkiyepazarı.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle Site olarak anılacaktır) ve/veya Üye olarak, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullarında belirtilen ve Sitede bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Sitede belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Siteyi kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1.İşbu Sitenin sahibi Saray Mah.Fevzi Çakmak Cad. Kamile iş Merkezi kat 2 no:203, Silifke, Mersin, 33940 TR adresinde mukim UZBAY Group Paz.İnş.San.Tic ve Ltd.Şti.  (bundan böyle kısaca "TÜRKİYEPAZARI.COM" olarak anılacaktır)’dır. Sitede sunulan ve işbu Kullanım Koşullarının 3. maddesinde belirtilen hizmetler, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sağlanmaktadır.

1.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM" işbu Kullanım Koşullarını, Sitede yer alan her tür bilgi ve İçeriki, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.Türkiyepazarı.com’ da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Site hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde Sitea erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanım Koşullarını ve "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından işbu Kullanım Koşullarında yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www.Türkiyepazarı.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; Siteyi kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

Site: www.Türkiyepazarı.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan TÜRKİYEPAZARI.COM’un Hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı: Siteye erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye: Siteye üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.

Üyelik: Üye olmak isteyen Kullanıcının, Sitedeki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. TÜRKİYEPAZARI.COM gerekli görmesi halinde Üyenin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı Üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

"TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı": Üye’nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelikle ilgili konularda "TÜRKİYEPAZARI.COM"a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Site" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri ("Hizmet"): "Site" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sunulan uygulamalardır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Site" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Siteden "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Sitede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik: Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

"TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzü" : TÜRKİYEPAZARI.COM ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları TÜRKİYEPAZARI.COM’ a ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı : Site dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği TÜRKİYEPAZARI.COM’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. TÜRKİYEPAZARI.COM HİZMETLERİ

3.1. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye"ler tarafından "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı" üzerinden "Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM", Site içerisinde "Kullanıcıların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. "TÜRKİYEPAZARI.COM", Site dâhilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. "TÜRKİYEPAZARI.COM", Site dâhilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Site dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan dilediği biçimde kullanabilir.

4. SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcıların Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM' un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. Site Üyeler tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM' a yüklenen İçeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve İçeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve İçerikler dolayısıyla TÜRKİYEPAZARI.COM' un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü TÜRKİYEPAZARI.COM' un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını kullanıcılar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "KULLANICI" Site dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Kullanıcılar Site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM'un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, Site dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "TÜRKİYEPAZARI.COM"un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri  ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6. "TÜRKİYEPAZARI.COM", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların Site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. TÜRKİYEPAZARI.COM süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

4.8. TÜRKİYEPAZARI.COM, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının TÜRKİYEPAZARI.COM’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "TÜRKİYEPAZARI.COM"un Kullanım Koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "TÜRKİYEPAZARI.COM’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. TÜRKİYEPAZARI.COM, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzünü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, TÜRKİYEPAZARI.COM üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "TÜRKİYEPAZARI.COM’un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "Site"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, "Site"nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar TÜRKİYEPAZARI.COM’un takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi TÜRKİYEPAZARI.COM, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolası ile üye girişi yapmasından sonra Site’nin kullanımına izin verilebilir. "Site"nin ve "Site"deki içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "TÜRKİYEPAZARI.COM"un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; TÜRKİYEPAZARI.COM, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. Sitede verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan TÜRKİYEPAZARI.COM’un sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

4.13. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Siteın (sınırlı olmamak kaydıyla "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı", "TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "TÜRKİYEPAZARI.COM"un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "TÜRKİYEPAZARI.COM"a ait ve/veya "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "TÜRKİYEPAZARI.COM" hizmetlerini, "TÜRKİYEPAZARI.COM" bilgilerini ve "TÜRKİYEPAZARI.COM"un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "TÜRKİYEPAZARI.COM"un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "TÜRKİYEPAZARI.COM"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dâhilinde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "TÜRKİYEPAZARI.COM"; "TÜRKİYEPAZARI.COM" hizmetleri, "TÜRKİYEPAZARI.COM" bilgileri, "TÜRKİYEPAZARI.COM" telif haklarına tabi çalışmaları, "TÜRKİYEPAZARI.COM" ticari markaları, "TÜRKİYEPAZARI.COM" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"TÜRKİYEPAZARI.COM", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "TÜRKİYEPAZARI.COM"un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TÜRKİYEPAZARI.COM"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Mersi (Silifke) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından Sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

 

EK-2 Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Türkiyepazarı.com Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (Türkiyepazarı.com veya Şirket) tarafından yönetilmekte olan https://www.Türkiyepazarı.com.tr/  adresinde yer alan web sitesinin, (Site) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcıların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her Alt Kullanıcı’dan:

·        Onay alınacağını,

·        Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Siteyi kullanamayacağını,

·        Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

Türkiyepazarı.com, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

Türkiyepazarı.com, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının Türkiyepazarı.com’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Türkiyepazarı.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Türkiyepazarı.com’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Site’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal siteye giriş yaparak kendi yönetim panelinden profil güncelleme sayfasından güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Türkiyepazarı.com’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Ek-3 Türkiyepazarı.com Hizmetleri

TÜRKİYEPAZARI.COM; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/Üyeye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, fiyat ve/veya kural ve/veya içerik değişikliği yapabilir, hizmetlerinin herhangi birini sona erdirebilir. TÜRKİYEPAZARI.COM’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler Siteda yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Siteye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. "TÜRKİYEPAZARI.COM" İlan Hizmetleri

1.1. "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı’na yükleyecektir. 

1.2 "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Site"de yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "TÜRKİYEPAZARI.COM", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, Sitede yayınlayacaktır.

1.3 "TÜRKİYEPAZARI.COM", Site de yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Site de yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "TÜRKİYEPAZARI.COM"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve TÜRKİYEPAZARI.COM ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "TÜRKİYEPAZARI.COM"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Üye", "Site"de yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Site"nin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Site"de yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.7 "Üye", "Site"de yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"lik ten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Üye", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 Üye, kendisine ait ilanlarını Site’ nin "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Site" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Site"nin "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 Siteyi kullanan gerçek veya tüzel kişiler, Site de sadece bir üyelik hesabı açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından tespit edilmesi halinde; Üyenin tüm "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesapları", TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından durdurulabilir veya askıya alınabilir veya bu üye üyelikten çıkarılabilir. Herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılmış veya "Üye"liği durdurulmuş veya üyeliği askıya alınmış kullanıcının Site'a girmek için yeni üyelik hesabı açması ve bu yeni üyeliğinin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını TÜRKİYEPAZARI.COM saklı tutmaktadır.

2. "TÜRKİYEPAZARI.COM" Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip Üyelerin Sitenin alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu Sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirilirse; Alıcı" tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve Site detaylarında açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, "TÜRKİYEPAZARI.COM Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetini kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan Üyelerin hak ve yükümlülükleri ile "TÜRKİYEPAZARI.COM"in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetinde "Alıcı"; "Site"de ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini TÜRKİYEPAZARI.COM internet Sitesinin alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Site" üzerinden TÜRKİYEPAZARI.COM’in internet Sitene ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2 "Alıcı", Site" üzerinden "TÜRKİYEPAZARI.COM" internet Siteına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.

2.1.3 "Alıcı", "Site" üzerinden "TÜRKİYEPAZARI.COM"in internet Siteına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "TÜRKİYEPAZARI.COM’in "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; TÜRKİYEPAZARI.COM’in işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. TÜRKİYEPAZARI.COM, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında "Site"ın ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, "Site"ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

2.1.4 "Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla TÜRKİYEPAZARI.COM’in, Güvenli Hesabı"nasüreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü "Satıcı"ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. Alıcı tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda TÜRKİYEPAZARI.COM, Üyeler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "TÜRKİYEPAZARI.COM Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder.

2.1.5 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında TÜRKİYEPAZARI.COM’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.1.6 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "TÜRKİYEPAZARI.COM"e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı" nın parası üzerinde "TÜRKİYEPAZARI.COM"in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Site nin ilgili yerlerinde belirtilen "Site"nin ve "Site"de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "TÜRKİYEPAZARI.COM"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3 "Satıcı", "Alıcı"nın "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.4 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "TÜRKİYEPAZARI.COM"e yapılan taleplere karşı TÜRKİYEPAZARI.COM’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.5 "Satıcı", işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yönetilen "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde TÜRKİYEPAZARI.COM’in, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri GET süreçlerine, Site dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.6 "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.Satıcı işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri TÜRKİYEPAZARI.COM Üye Hesabı üzerinden Sitea gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, Alıcı tarafından "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Alıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2.2.7 "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "-TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte ""TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde TÜRKİYEPAZARI.COM’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

3. TÜRKİYEPAZARI.COM Paran Güvende Hizmeti

 Paran Güvende Hizmeti, Satıcının Site’da ilanını verdiği ikinci el veya sıfır ürünü Alıcının kredi kartıyla veya banka kartıyla güvenli olarak satın almasına yönelik TÜRKİYEPAZARI.COM hizmetidir. Bu amaçla TÜRKİYEPAZARI.COM; "Alıcı" ve "Satıcı"nın "Site"de çevrimiçi (online) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapıyı sağlamakta, Satıcı; kargo ile gönderim tercihi ile ürüne ilişkin ilanı yayınlamakta, Alıcı"; elektronik ortamda Paran Güvende hizmetini satın alarak ilandaki ürünü sipariş etmektedir. Ürün bedeli ve Paran Güvende Hizmet Bedeli Alıcının kredi kartından veya banka kartından TÜRKİYEPAZARI.COM'un anlaşmalı ödeme kuruluşu tarafından çekilip, ürünün satış ve teslimine ilişkin süreçler başarılı olarak tamamlanana kadar anlaşmalı ödeme kuruluşu tarafından muhafaza edilmektedir.

 3.1  Paran Güvende Hizmet Bedelinin ve ürün bedelinin ödenmesinde "Alıcı"ya anlaşmalı bankalar aracılığıyla taksitle ödeme kolaylığı sunulabilir. "Alıcı" taksitle ödemeyi tercih ederse, taksitli ödemeden doğan taksit (vade) farkını ödemeyi kabul eder. Taksit farkı, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Alıcıya fatura edilir ve ürün satışının başarılı olarak tamamlanması halinde taksit farkı tutarı TÜRKİYEPAZARI.COM un anlaşmalı ödeme kuruluşu tarafından ilgili bankaya aktarılır. Taksit farkı bankaya ve ürün tutarına göre değişiklik gösterebilir. Mevzuat gereği belirli kategorilerde taksitli ödeme kısıtlaması uygulanır.

3.2 Alıcının, ödemeyi yaparak sipariş vermesi üzerine; ürün Satıcı tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’in anlaşmalı kargo firması ile Alıcıya gönderilir.

3.3 Alıcı ürünü teslim aldıktan sonra Site üzerinden onaylaması halinde; ürün satışı başarılı olarak tamamlanmış olur ve ürün bedeli "Satıcı"ya aktarılır. Yine ürünün onayının veya iadesinin Paran Güvende hizmeti kurallarına uygun olarak süresi içinde gerçekleştirilmemesi veya ürünün anlaşmalı kargo firmasına teslim edilmemesi halinde de; ürün satışı başarılı olarak tamamlanmış sayılır ve ürün bedeli "Satıcı"ya aktarılır.

3.4 Alıcı ürünü Satıcıya iade etmek isterse; Siteda ürünü iade etmeye yönelik butona basarak, ekranda belirtilen süre içinde ve ekranda gösterilen kargo kodu ile "Satıcı"ya iade edilmek üzere ürünü kargo ücreti ödemeksizin anlaşmalı kargo firmasına teslim eder. Alıcının ürünü Satıcıya iade etmesi halinde ya da Satıcının ürün satışını iptal etmesi halinde; Paran Güvende Hizmet Bedeli ile ürün bedeli Alıcıya iade edilir.

3.5 Satıcının iade edilen ürünü teslim aldığını, teslim alma saatinden itibaren 48 saat içinde sistem üzerinden onaylaması üzerine ürün bedeli Alıcıya iade edilir. Ancak Alıcı tarafından iade edilen üründe uygunsuzluk veya herhangi bir sorun yaşaması halinde; ürünü teslim alma anından başlayacak 24 (yirmidört) saatlik süre içinde Satıcı, TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerini arayarak iadeye ilişkin yaşadığı sorunu bildirmelidir. . Müşteri Hizmetlerine sorununu bildirmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü süre içinde Satıcı Alıcıya karşı yasal yollara müracaat ettiğini belgeleyen evrak sunması halinde; ürün bedeli Alıcı’ya iade edilmeyecek, uyuşmazlık sonuçlanana dek TÜRKİYEPAZARI.COM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında bloke edilecek, başvurulan merciinin kararı çıktığında bu karara göre hareket edilecektir. Satıcı, uyuşmazlık konusu karara bağlanana dek ürün bedelinin bloke edilmesi nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COMe karşı şikâyet/dava yoluna başvurmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COMden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün teslim edilmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saatlik süre içinde TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerine Satıcı tarafından sorun bildiriminde bulunulmaz veya ürünün teslim alındığı onaylanmazsa; ürün bedeli 48 saat içinde Alıcıya iade edilir.

3.6 Paran Güvende Hizmetinde, Alıcının ödeyeceği ürün bedeli güvenli olarak TÜRKİYEPAZARI.COM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında muhafaza edilmektedir. Ancak ürünün Satıcı tarafından Alıcıya teslim edileceğini TÜRKİYEPAZARI.COM garanti etmemektedir.

3.7 TÜRKİYEPAZARI.COM, Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla faaliyet gösteren sanal bir platform olup, ürünün sahibi değildir, Siteda yayınlanan ilanlardaki ürünler ile ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya benzeri herhangi bir ilişkisi/sıfatı bulunmamaktadır, Alıcının satın aldığı ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin yegane muhatabı ürünü satışa sunan Satıcıdır.  Ürün siparişi ilgili yaşanabilecek herhangi bir uygunsuzluk hakkında TÜRKİYEPAZARI.COM’den talepte bulunulamaz.

3.8 Gönderen olarak Alıcı veya Satıcı’nın ürünü kargo ile gönderirken Anlaşmalı Kargo ile Gönderim Koşullarına aykırı hareket etmesi nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COM’in herhangi bir zarara uğraması, idari para cezası veya üçüncü kişilere veya kargo firmasına tazminat ödemek durumunda kalması halinde; Gönderen yani TÜRKİYEPAZARI.COM’in zarar görmesine sebep olan Alıcı veya Satıcı, TÜRKİYEPAZARI.COM’in maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ile idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte derhal karşılayacaktır.

 

4. TÜRKİYEPAZARI.COM Listeleme Hizmeti

4.1 Bu Hizmet Üyelerin TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin TÜRKİYEPAZARI.COM Siteında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; TÜRKİYEPAZARI.COM Siteının dinamik alt yapısı üzerinden Kullanıcıların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda Üyelere ait ilanların Kullanıcı tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenen sıra dahilinde TÜRKİYEPAZARI.COM ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; TÜRKİYEPAZARI.COM veritabanına gelen sorguların TÜRKİYEPAZARI.COM veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların Kullanıcıya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, Üyeler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. Üyeler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

4.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle Üyeye aittir. Üyenin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda TÜRKİYEPAZARI.COM ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini Üyeye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

 

5. TÜRKİYEPAZARI.COM Mağaza Sayfaları Hizmetleri

5.1 Üyelerin TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenen ücret karşılığında Üyeler tarafından mağaza adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

5.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Siteın ilgili bölümünde Üyelere yönelik açıklamalarda belirtilir. Üyeler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

 

6. TÜRKİYEPAZARI.COM Doping Hizmeti

6.1 Üyeler Site dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Site kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.

6.2 Bu Hizmet sayesinde Üyeler TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin TÜRKİYEPAZARI.COM kaynaklı sayfa hatalarından yada TÜRKİYEPAZARI.COM veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

6.3 Doping içerik ve ücretleri TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenir. TÜRKİYEPAZARI.COM söz konusu içerik ve ücretleri Siteda Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu durumlarda TÜRKİYEPAZARI.COM ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

6.4 Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının Türkiyepazarı.com tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

6.5 TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Sitede sunulan doping hizmetlerine Doping sayfasından ulaşılabilir.

 7. TÜRKİYEPAZARI.COM Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Site"dan duyurulan ve kullanım koşulları Siteın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Site"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Site"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

8. Kampanyalar ve Teklifler

8.1 Sitede yayınlanacak ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirleme hak ve yetkisi TÜRKİYEPAZARI.COMe aittir. TÜRKİYEPAZARI.COM, ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirlerken çeşitli kampanyalar veya teklifler düzenleyebilir. Kampanya veya teklifler, Siteyi kullanan gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Bir gerçek veya tüzel kişi, kendisine ait bir TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabını kullanarak kampanya veya tekliften yararlandıktan sonra, yeni bir TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı açarak veya mevcut diğer TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesaplarını kullanarak aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlanamaz. Bu şekilde aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlandığının ortaya çıkması halinde; üyeliği/üyelikleri TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sona erdirilebilir. Gerçek ve tüzel kişilere sunulan kampanya veya teklifler devredilemez.

8.2 TÜRKİYEPAZARI.COM, zaman zaman Mağazalara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. Mağazaların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. Alt Kullanıcılar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler Kurumsal Üyeye kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz. TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; TÜRKİYEPAZARI.COM'in herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.

8.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

8.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, Kurumsal Üye çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. Mağaza, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.

8.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Kurumsal Üye'liğin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından veya Kurumsal Üye tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.

EK-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler

Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki İlan Verme Kuralları hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Türkiyepazarı.com.tr Siteında ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. TÜRKİYEPAZARI.COM, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, Siteın ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. Üye, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir. Türkiyepazarı.com.tr’da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve doping ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış doping varsa doping ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanya ve tekliflere ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı doping vb gibi) iade edilmez.

Kullanıcı'lar, Site dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "TÜRKİYEPAZARI.COM"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

İlan verenler, ilanlarından TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından uygun görülenlerin; TÜRKİYEPAZARI.COM’in belirleyeceği süre boyunca Efsane İlanlar ya da İlginç İlanlar kategorisinde yayınlanmasına, ayrıca TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından seçilen ilanların, sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

İlan fiyat tarihçesi özelliği ile ilanların tüm fiyat değişiklikleri, favoriye eklenme tarihinden itibaren favorisine ekleyen kullanıcılar tarafından takip edilebilir.

İlan Verme Kuralları - Emlak

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve ürüne ait fotoğrafların eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar, videolar ve 3 Boyutlu Tur görüntüsü, satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır. Yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak ilana eklenen 3 Boyutlu Tur görüntüler hakkında TÜRKİYEPAZARI.COM'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (metrekare, oda sayısı, bulunduğu kat, fiyat v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. Bir gayrimenkulü satmak için ayrı, kiralamak için ayrı ilan verilmelidir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık detayları bulunamaz.
 8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 9. Aynı sitede veya blokta bulunan ve aynı özellikleri taşıyan gayrimenkuller için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir ilan verilmesi ve bu ilanın açıklamasında aynı konumda farklı dairelerin de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci ilan girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.
 10. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 11. Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır. Bu sorumluluk ilan verene aittir. Mal sahibinin itirazı doğrultusunda üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 12. Satılık veya kiralık gayrimenkuller için temsili fiyat verilmemelidir.
 13. Borcu ile beraber devredilmek istenen Daire ilanlarınızı Devren Satılık Konut kategorisinden vermenizi öneriyoruz. Eğer Konut/Satılık kategorisinden ilanınızı yayınlamak istiyorsanız fiyat alanında tüm borçları ile beraber toplam tutarın yazılması gerekmektedir.
 14. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Kullanıcı bilgileri bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ve mail adreslerini belirtmemeleri gerekir
 15. İlan başlığı veya açıklamasında alınır, aranıyor vb. ibarelere yer verilemez.
 16. Banka'lar tarafından Bankadan Emlak paketi satın alınarak Site'da yayınlanabilir. Bireysel ya da Mağaza paketi alan kurumsal üyeler Banka'lara ait emlaklar için Siteda ilan yayınlayamaz. Yayınlamaları halinde ilan yayından kaldırılır ve Mağaza kapatılır.
 17. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 18. Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve Site'daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.
 19. Konut> Kiralık kategorisinde sadece aylık kiralık ilanlar verilebilir. Günlük, haftalık vb. kiralık ilanların Günlük Kiralık kategorisinden verilmesi gerekmektedir.
 20. Günlük kiralık dairelerde, fiyat kriterine günlük kiralama bedeli girilmelidir.
 21. İlanın işyeri ya da konut olarak değerlendirilmesinin kararı ilan verenin sorumluluğundadır. Seçilmiş kategori doğru olarak kabul edilir, ilan verme kurallarına aykırı bir durum yer almıyor ise ilan yayına alınır.
 22. Her farklı taşınmaz için ayrı ilan verilmelidir. Farklı konumdaki, taşınmazlar için toplu satış yapılamamaktadır.
 23. Turistik Tesis kategorisinde sadece turistik bir tesisin tamamı kiralanabilir ya da tamamının satışı yapılabilir.
 24. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları - Vasıta

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece araç / ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan araca ürüne ait olmalıdır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, km, model, vites vb.) doğru bilgiler yer almalıdır. Bu bilgilerin doğruluğu ilan verenin sorumluluğundadır.
 5. Girilen aracın kategori, marka ve model seçimi üyenin sorumluluğunda olup, hatalı seçimden kaynaklı ilanın ret olması halinde ilan hakkı kaybolur ve yeni bir hak tanımlaması yapılmaz.
 6. Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 7. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 8. Türkiyepazarı.com.tr’da bir araca / ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık içerik girilemez.
 9. Sadece sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 10. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
 11. Aynı marka ve modele ait farklı araçlar / ürünler için ayrı ilan girişi yapılması ve araçların her birinin kendine ait fotoğraflarının çekilerek ilan verilmesi gerekmektedir.
 12. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz. Bu işlemi gerçekleştiren üyelerin ilanları mükerrer olarak algılanıp, bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 13. Platforma yapılan araç / ürün girişlerinde mutlaka mal sahibinin onayı alınmalıdır.
 14. Satılık veya kiralık araçlar / ürünler için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
 15. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Kullanıcı bilgileri bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
 16. Kiralık araç kategorisinde, fiyat kriterine sadece günlük kiralama bedeli girilmelidir.
 17. İlan başlığı veya açıklamasında alınır, aranıyor vb. ibarelere yer verilemez.
 18. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek opsiyonlanmıştır', kaporası alınmıştır, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 19. Vasıta kategorisinde araçların parçaları ayrı ayrı satılamaz. Parça satışı sadece yedek parça kategorisi altında yapılmaktadır.
 20. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 21. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları - İkinci El ve Sıfır Alışveriş

 1. "Yasaklı Ürünler Listesinde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 3. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 4. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar, satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.
 5. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 6. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 7. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 8. Türkiyepazarı.com.tr’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Yayında olan bir ilanın aynısı ikinci kez verilemez. Bu ve buna benzer faaliyeti gösteren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
 9. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 10. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
 11. Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekmektedir. Örnek: Farklı ayakkabı numaraları ya da farklı renkleri olan ürünlerde ayrı ilan girişi yapılması gereklidir. Aynı ilan altında tüm ayakkabı numaraları ve renkleri vb. farklılaştıran unsurlar belirtilemez.
 12. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
 13. Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.
 14. Kiralık olarak verilmek istenilen ilanlar, eğer ilgili kategorisinde kiralık seçeneği yok ise Diğer kategorisinden verilmelidir.
 15. Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.
 16. İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Kullanıcı Bilgileri bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
 17. Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb. şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.
 18. Airsoft silahların satışında açıklama bölümüne Ateşli silaha çevrilemez, 18 yaşından küçüklere satılamaz. ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.
 19. İlan başlığı veya açıklamasında alınır, aranıyor vb. ibarelere yer verilemez.
 20. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek opsiyonlanmıştır', kaporası alınmıştır, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 21. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır. İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) veya Paran Güvende hizmetini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:
 22. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen üründe uygunsuzluk veya herhangi bir sorun yaşaması halinde; Alıcı tarafından iade edilen ürünü teslim alma anından başlayacak 24 (yirmidört) saatlik süre içinde TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerini arayarak iadeye ilişkin yaşadığı sorunu bildirmelidir. Müşteri Hizmetlerine sorununu bildirmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü süre içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikâyeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı TÜRKİYEPAZARI.COM’e sunması halinde, ürün bedeli Alıcı’ya iade edilmeyecek, uyuşmazlık sonuçlanana dek TÜRKİYEPAZARI.COM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında bloke edilecek, başvurulan merciinin kararı çıktığında bu karara göre hareket edilecektir. Satıcı, uyuşmazlık konusu karara bağlanana dek ürün bedelinin bloke edilmesi nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COMe karşı şikâyet/dava yoluna başvurmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COMden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün teslim edilmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saatlik süre içinde TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerine Satıcı tarafından sorun bildiriminde bulunulmaz veya ürünün teslim alındığı onaylanmazsa; ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda Satıcı; ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 23. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında Satıcı  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hizmet Sağlayıcı olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan Tüketici olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını, Güvenli Elektronik Ticaret veya S-Paran Güvende hizmetine ilişkin sözleşmelerin ticari amaçla yapıldığını, bu nedenle uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 24. Satıcı; TÜRKİYEPAZARI.COM'in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu, güvenli elektronik ticaret ve Paran Güvende hizmeti süreçlerini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada TÜRKİYEPAZARI.COM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 25. TÜRKİYEPAZARI.COM, Güvenli E-Ticaret (GET) ve Paran Güvende hizmet koşullarında herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar Site’da yayınlandığında bağlayıcı olarak uygulanır.
 26. Gönderen olarak Alıcı veya Satıcı’nın ürünü kargo ile gönderirken Anlaşmalı Kargo ile Gönderim Koşullarına aykırı hareket etmesi nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COM’in herhangi bir zarara uğraması, idari para cezası veya üçüncü kişilere veya kargo firmasına tazminat ödemek durumunda kalması halinde; Gönderen yani TÜRKİYEPAZARI.COM’in zarar görmesine sebep olan Alıcı veya Satıcı, TÜRKİYEPAZARI.COM’in maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ile idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte derhal karşılayacaktır.

 

İlan Verme Kuralları - Yedek Parça, Aksesuar, Donanım & Tuning

 1. "Yasaklı Ürünler Listesinde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 3. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 4. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.
 5. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 6. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 7. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 8. Türkiyepazarı.com da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir.
 9. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 10. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 11. Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekir.
 12. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
 13. Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.
 14. İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Kullanıcı Bilgileri bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
 15. Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb. şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.
 16. İlan başlığı veya açıklamasında alınır, aranıyor vb. ibarelere yer verilemez.
 17. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek opsiyonlanmıştır', kaporası alınmıştır, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 18. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 1. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı TÜRKİYEPAZARI.COM’e sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında Satıcı  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hizmet Sağlayıcı olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan Tüketici olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Satıcı; TÜRKİYEPAZARI.COM'in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada TÜRKİYEPAZARI.COM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

İlan Verme Kuralları – Evcil Hayvan ve Ürünleri

 1. İlan verebilmek için Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu ile belirlenen şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ilgili hayvan hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 3. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 4. Evcil hayvanlar satışı yapılamaz. Satışa yönelik faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir ve/veya üyelikleri iptal edilebilir.
 5. Sahiplendirmek için verilen ilanların açıklama bölümünde Aşı, mama, veteriner parası talep edilmeyecektir. Tamamen ücretsiz sahiplendirilecektir. bu ve bu anlamdaki ibarelerin eklenmesini gerekmektedir.
 6. Kurumsal üyeler evcil hayvanlar kategorisine kesinlikle ilan girişi yapamazlar.
 7. Evcil hayvanlar kategorisinde yayınlanmak istenen hayvana ait fotoğraf ve/veya video olması zorunludur. Yayınlanan fotoğraflar ve videolar ilgili hayvana ait olmalıdır.
 8. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (renk, cins vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 9. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 10. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 11. Türkiyepazarı.com da bir hayvana ait sadece bir ilan verilebilir.
 12. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 13. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 14. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 15. Hayvanlar aleminde satışına izin verilen hayvanlar ve aksesuarları için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
 16. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Kullanıcı Bilgileri bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
 17. İlan başlığı veya açıklamasında alınır, aranıyor vb. ibarelere yer verilemez.
 18. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 1. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı TÜRKİYEPAZARI.COM’e sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında Satıcı  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hizmet Sağlayıcı olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan Tüketici olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Satıcı; TÜRKİYEPAZARI.COM'in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada TÜRKİYEPAZARI.COM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

İlan Verme Kuralları - İş Makineleri&Sanayi

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün / araç hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne, araca ait olmalıdır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (model, fiyat vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. Türkiyepazarı.com ’da bir ürüne/ araca ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.
 8. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 9. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 10. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 11. Aynı marka ve modele ait farklı ürünler / araçlar için ayrı ilan girişi yapılması gerekmektedir.
 12. Satılık veya kiralık ürünler / araçlar için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
 13. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece "Kullanıcı bilgileri" bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
 14. İlan başlığı veya açıklamasında "alınır", "aranıyor" vb. ibarelere yer verilemez.
 15. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek opsiyonlanmıştır', kaporası alınmıştır, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 16. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 1. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı TÜRKİYEPAZARI.COM’e sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında Satıcı  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hizmet Sağlayıcı olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan Tüketici olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Satıcı; TÜRKİYEPAZARI.COM'in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada TÜRKİYEPAZARI.COM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

İlan Verme Kuralları - İş İlanları

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar içerikle uyumlu olmalıdır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. Türkiyepazarı.com.tr’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.
 8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 9. Yurt dışında istihdam etmek için iş/eleman arama ilanları verilemez.
 10. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece "Kullanıcı bilgileri" bölümünde yayınlanmalıdır.
 11. İlan başlığı veya açıklamasında "alınır", "aranıyor" vb. ibarelere yer verilemez.
 12. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 13. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları - Özel Ders Verenler

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece kişisel bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar kişiye ait olmalıdır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. Türkiyepazarı.com.tr’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.
 8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 9. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 10. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece "Kullanıcı bilgileri" bölümünde yayınlanmalıdır.
 11. İş arama ilanı olması sebebi ile tercümanlık, çeviri hizmetleri tek başına ilan olarak verilemez.
 12. İlan başlığı veya açıklamasında "alınır", "aranıyor" vb. ibarelere yer verilemez.
 13. Kamu personelleri tarafından özel ders ilanı verilemez.
 14. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 15. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları - Yardımcı Arayanlar

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar işe ait olmalıdır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. Türkiyepazarı.com.tr’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.
 8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 9. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 10. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece "Kullanıcı bilgileri" bölümünde yayınlanmalıdır.
 11. İlan başlığı veya açıklamasında "alınır", "aranıyor" vb. ibarelere yer verilemez.
 12. Yardımcı olarak çalışmak isteyenler iş aradıklarına ilişkin ilan veremez.
 13. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 14. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

 

Önemli Bilgilendirmeler:

İlan verilirken girilen adres bilgileri Türkiyepazarı.com.tr’un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.

Türkiyepazarı.com.tr’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.

Ek - 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

"Site": www.Türkiyepazarı.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Kullanıcı": Siteye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": Siteye üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Üyelik: "Site"ın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından "Site"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".

"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".

"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca GET): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sağlanan hizmet.

TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Site" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Site" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu Sitedan "Üye"ye duyurulur.

Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte TÜRKİYEPAZARI.COM Siteı üzerinden Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetinden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.

Üye Profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "Üye"lere ve "TÜRKİYEPAZARI.COM"e aittir. "Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "TÜRKİYEPAZARI.COM" "Hizmet"leri ve "Site"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan "Üye"ye aittir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. TÜRKİYEPAZARI.COMin söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir Güvenli Elektronik Ticaret işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı Güvenli Elektronik Ticaret işlemi için tekrar oy verilemez.

"Üye"ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf Üyeyi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve TÜRKİYEPAZARI.COM’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

"Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler TÜRKİYEPAZARI.COM’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde TÜRKİYEPAZARI.COMin söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin TÜRKİYEPAZARI.COM üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

 1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın TÜRKİYEPAZARI.COM'a sunulmuş olması,
 2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
 3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
 4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm TÜRKİYEPAZARI.COM kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
 5. Yorumun TÜRKİYEPAZARI.COM'a, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
 6. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM e bildirilmesi,
 7. Yorumun link veya script içermesi.

"Üye"lerin, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Siteda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

 

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

Uzbay Group Paz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. çatısı altında bulunan www.türkiyepazarı.com ile, siteye üye olarak kurumsal mağaza açarak ilan verebilmek için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve sitede yer alan diğer şartlara/kurallara onay veren "Kurumsal Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir

2. Tanımlar

Site: www.Türkiyepazarı.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan TÜRKİYEPAZARI.COM’in hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

Kullanıcı: Sitea erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Üye: Sitea üye olan ve Site dahilinde sunulan hizmetlerden faydalanan Kullanıcıdır.

Kurumsal Üye: Sitea üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Üyelik Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren Kullanıcıdır.

Kurumsal Üyelik (Üyelik): Kurumsal Üye olmak isteyen Kullanıcının, Sitedaki Kurumsal Üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ve TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, Üyelik işlemleri tamamlanmadan Kurumsal Üye olunamaz. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. TÜRKİYEPAZARI.COM gerekli görmesi ve/veya mevzuattaki düzenlemeler nedeniyle zorunlu durumların meydana gelmesi halinde; Kurumsal Üyenin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üyeliki herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı Üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

Mağaza: Kurumsal Üyenin Site üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği yönetebildiği ve sergileyebildiği TÜRKİYEPAZARI.COM ürünüdür.  Bu ürüne sahip olmadan Siteın  Kurumsal Üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

Standart Mağaza: Mağaza ‘nın 2014 yılında hizmete sunulan ürün sürümüdür.

Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi :  Emlak kategorisinde, taşınmaz ticareti ile iştigal edenler için özel geliştirilmiş Pro, Pro Plus, Pro Premium tipleri bulunan, 2020 yılı Aralık ayında hizmete sunulan Mağaza ürün sürümüdür.

Profesyonel Emlak Mağazası: Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesindeki herhangi bir tip Mağazayı ifade eder.

Standart Mağaza ve Profesyonel Emlak Mağazası birlikte Mağaza olarak anılacaktır. Kurumsal Üye; Standart Mağaza veya Profesyonel Emlak Mağazası sahibi olmadan Siteın  sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanamaz.

Mağaza Sahibi: Sitea bilgilerini girerek Mağaza satın alım işlemini tamamlamış olan Kurumsal Üyedir.

Mağaza Kullanıcısı: Mağaza Sahibinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde Mağazayı kullanabilen ve Kurumsal Üyenin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. Mağaza Kullanıcısı sayısının üst sınırı TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenecek olup, Mağaza Kullanıcısı sayısına ilişkin üst sınırda TÜRKİYEPAZARI.COM dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Belli bir süre Sitea giriş yapmayan veya Siteı kullanmayan Mağaza Kullanıcılarının üyelikleri TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından kapatılabilir.

TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri ("Hizmetler"): "Site" içerisinde "Üye"nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sunulan uygulamalardır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Hizmetler"de dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Siteda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik: Siteda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

"TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzü": TÜRKİYEPAZARI.COM ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları TÜRKİYEPAZARI.COMe ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.

TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı: Site dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği TÜRKİYEPAZARI.COMe ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Bana Özel sayfası: Standart Mağaza kullanan "Kurumsal Üye"nin "Site"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Üye"ye özel sayfadır.

Ofisim: Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi kullanan "Kurumsal Üye"nin "Site"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Üye"ye özel sayfadır.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. Üyelik Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı.

İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, "Site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, "Site" içeriklerine, Üyelike ve Hizmetlere ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Kurumsal Üye Olma

4.1 Mağaza Sahibi için:

4.1.1 Kurumsal Üye olabilmek için ticari faaliyet göstermek ve temsile yetkili kişi tarafından Üyelik başvurusunda bulunmuş olmak ve TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış, İlan Verme Kurallarına aykırı davranmamış olmak gerekmektedir. TÜRKİYEPAZARI.COM, üyeliği aktif hale getirmeden önce, tamamen kendi takdirine tabi olmak üzere Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ni akdetmek adına işlem yapan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine ve Kurumsal Üye nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Sisteme yeni bir Mağaza Kullanıcısı tanımlanması sırasında da TÜRKİYEPAZARI.COM aynı şekilde, ilgili Mağaza Kullanıcısı’nın ve/veya Mağaza Sahibi adına işlem yapan kişilerin yetkilendirildiğine ve Kurumsal Üye nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. 

4.1.2 TÜRKİYEPAZARI.COM herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, "Kurumsal Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Site"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, Kurumsal Üyenin "TÜRKİYEPAZARI.COM" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.1.3 Kurumsal Üye, Siteda ilan vermek ve TÜRKİYEPAZARI.COMin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için Mağaza açmalıdır.

4.2 Mağaza Kullanıcısı için:

4.2.1 Mağaza Kullanıcısı daveti, Mağaza Sahibinin davet etmek istediği gerçek kişilere e-posta ile davet göndermesi ile gerçekleşir. Davet gönderilen e-posta adresinin TÜRKİYEPAZARI.COM üzerinde herhangi bir üyelikte tanımlı olmaması gereklidir. Mağaza Kullanıcısı olma davetini kabul etmek isteyen kişiler, davette yer alan linkteki Kurumsal Üyelik formunu doldurup, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak Mağaza Kullanıcısı olabilir.

4.2.2 Mağaza Kullanıcısının tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden Mağaza Sahibi de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle Mağaza Sahibi, Mağaza Kullanıcısı ile ilişkisi herhangi bir sebeple kesmek istediğinde, derhal bu işlemi Bana Özeldeki veya Ofisimdeki Kullanıcılar sayfasından gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde Mağaza Kullanıcısının işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. Mağaza Sahibi, Mağaza Kullanıcısını Mağazadan çıkartması durumunda, Mağaza Kullanıcısının Kurumsal Üyeliki pasif duruma düşecektir.

4.2.3 Mağaza Kullanıcısı, sadece bir Mağazanın kullanıcısı olabileceğinden, farklı bir Mağaza altında Mağaza Kullanıcısı olamaz.

4.2.4 Mağaza Sahibinin Mağazasını kullanıma kapatması durumunda, Mağaza Kullanıcısı Siteda herhangi bir işlem yapamaz. Mağaza Kullanıcısının Üyeliki de pasif hale gelecektir. Mağaza sahibinin tekrar mağazasını açması durumunda, Mağaza Kullanıcısının üyeliği herhangi bir ek talep gerekmeksizin aktif hale gelir.

4.2.5 Mağaza Kullanıcısı olan bir üye Mağaza açamaz. Mağazası olan bir Kurumsal Üye, farklı bir Mağazaya Mağaza Kullanıcısı olarak eklenemez.

4.2.6 TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenen süre boyunca ilan vermeyen veya Siteye üyelik girişi yapmayan Kurumsal Üye, Mağaza Kullanıcısı olmaktan TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından çıkarılabilir.

4.2.7 Emlak kategorisindeki Mağazaların kullanıcı sayısı ilan paketi büyüklüğüne göre belirlenecektir. Şöyle ki; Mağazaların kullanıcı sayısı, paketindeki ilan sayısının 10’a bölünmesi ve elde edilen sayıya 2 eklenmesi ile yani (ilan paketi büyüklüğü/10)+2 formülü ile hesaplanacaktır. Bu hesaplamada Mağaza Kullanıcısı sayısına Mağaza Sahibi dahil olacaktır.

 4.2.8 Mağaza kullanımlarının güvenliğini arttırmak amacıyla EMLAK kategorisindeki Kurumsal Üyelerin Mağaza Kullanıcısı olanlardan son 6 aydır kurumsal kullanıcı adı ve şifresi ile Site’a giriş yapmayanlar pasif kullanıcı olarak kabul edilecek ve pasif kullanıcılar Mağaza Kullanıcısı olanlar arasından başkaca herhangi bir bildirime gerek bulunmaksızın silinecektir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Kurumsal Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1  Kurumsal Üye", Site"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile Sitedaki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. Kurumsal Üye, faaliyet göstermiş olduğu alanlardaki mevzuata göre, Yetki Belgesi/Sertifika vb. belgeler almasının gerekli olduğu alanlarda, ilgili belgelere sahip  olmadan ilan yayınlaması nedeniyle  TÜRKİYEPAZARI.COM’in zarara uğraması halinde; TÜRKİYEPAZARI.COM’in, uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlar için Kurumsal Üyeye rücu hakkı saklıdır.

5.1.2 "Kurumsal Üye, TÜRKİYEPAZARI.COM’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kurumsal Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple TÜRKİYEPAZARI.COM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Kurumsal Üyenin Site üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile TÜRKİYEPAZARI.COMe bildirimde bulunulması halinde; Kurumsal Üyenin bildirdiği ad-soyad/ticari unvan, mağaza bilgileri ile Mağaza Kullanıcısı bilgileri, ilan bilgileri ve varsa istenen diğer bilgileri TÜRKİYEPAZARI.COM ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

5.1.3 "Kurumsal Üye"lerin, Üyelik Hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini münhasıran ve münferiden kendileri tarafından sağlaması, bizzat kendisinin kullanması gerekir. Kurumsal Üye aynı kullanıcı adı ve şifre bilgileri başkaca internet sitelerinin üyelik hesaplarına tanımlamamalı, başkaca internet sitelerinin üyelik hesaplına kayıtlı bulunan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabına tanımlamamalıdır. Kurumsal Üye herhangi bir amaçla kullanıcı adı ve şifre bilgilerini, başka bir üye, şirket, üçüncü kişi ile, yazılımsal arayüz vb ile paylaşamaz.  Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin ve/veya TÜRKİYEPAZARI.COMin ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlardan Kurumsal Üye sorumlu olacaktır. TÜRKİYEPAZARI.COM’in böyle bir durumda uğrayacağı zarar için Kurumsal Üye’ye rücu etme hakkı saklıdır. Mağaza Sahibi ve Mağaza Kullanıcısı’na ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kurumsal Üye, tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kurumsal Üye, tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındaki bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kurumsal Üye, ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kurumsal Üye sorumlu olacaktır. Kurumsal Üye, Mağaza Kullanıcısı veya Mağaza Sahibi gibi, Sözleşme kapsamında belirli bir kullanıcı adı ve şifre ile Site’a giriş yapan kişilere ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair herhangi birinin şüphesinin bulunması halinde; Kurumsal Üye derhal durumu Site yetkililerine bildirecektir.

5.1.4 "Kurumsal Üye", "Site" dahilinde kendisi veya Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, tüketici aldatıcı nitelikte olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site"da yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuata aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. TÜRKİYEPAZARI.COM, " Kurumsal Üye" tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’e iletilen veya "Site" üzerinden Kurumsal Üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu tutulamaz. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kurumsal Üye yeni ve güncel bilgileri TÜRKİYEPAZARI.COMe gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde TÜRKİYEPAZARI.COMin uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için Kurumsal Üyeye rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.5 "Kurumsal Üye", TÜRKİYEPAZARI.COM’in yazılı onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesini veya bu Üyelik Sözleşmesinin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6 Kurumsal Üye hukuka uygun yöntem ve amaçlarla "Site" üzerinde ilan yayınlayabilir, işlem yapabilir. "Kurumsal Üye"nin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. " Kurumsal Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM"un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Site"a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "TÜRKİYEPAZARI.COM" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Kurumsal Üye"nin işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "TÜRKİYEPAZARI.COM" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. TÜRKİYEPAZARI.COM’un böyle bir durumda uğrayacağı zarar için Kurumsal Üyeye rücu etme hakkı saklıdır

5.1.7 TÜRKİYEPAZARI.COM, Kurumsal Üyelerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, TÜRKİYEPAZARI.COM üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup, "TÜRKİYEPAZARI.COM un her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8 TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Kurumsal Üye için hazırlanan raporları ve benzeri içerikleri, müşterileri dışında kimseyle paylaşamaz, rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz, satamaz, rapordan kısmen alıntı yapamaz, rapordan türetilmiş çalışmalar yapamaz, aksi yönde hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde; TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından üyeliği durdurulabilir ya da başkaca yaptırım uygulanabilir. Rapor içeriğini konusunda TÜRKİYEPAZARI.COM un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.9 Kurumsal Üyenin Site veya TÜRKİYEPAZARI.COM sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Site, TÜRKİYEPAZARI.COM ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Siteın ve Sitea ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Sitedan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Site’a orantısız yük bindirmesi; Site’ın kaynak kodlarına veya TÜRKİYEPAZARI.COM’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, Site’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, TÜRKİYEPAZARI.COM sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 "TÜRKİYEPAZARI.COM", işbu Üyelik Sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili Siteda belirtilen açıklamalar ve işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; TÜRKİYEPAZARI.COM her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2 TÜRKİYEPAZARI.COM hizmetleri; Olduğu Gibi sağlamakta olup, Site ve Hizmetlerin hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kurumsal Üyenin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. TÜRKİYEPAZARI.COM Site üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve Kurumsal Üye Site’ı ve Hizmetleri kullanmaya devam ettiği sürece, Sitei ve Hizmetleri kullandığı haliyle (Olduğu Gibi) kabul etmiş sayılır. TÜRKİYEPAZARI.COM:

(i)  Kurumsal Üye’nin Site ve Hizmetleri kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya Kurumsal Üyenin Üyelik Sözleşmesinde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) Site üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;  

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın Kurumsal Üyenin Mağazasını ve/veya Siteı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda Kurumsal Üye veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

5.2.3 TÜRKİYEPAZARI.COM, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Kurumsal Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle, sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kurumsal Üye ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, TÜRKİYEPAZARI.COMin işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

5.2.4 "TÜRKİYEPAZARI.COM"in üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Sitelara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Kurumsal Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Sitelar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Sitelar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "TÜRKİYEPAZARI.COM"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.5 "TÜRKİYEPAZARI.COM", Sitenin işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "TÜRKİYEPAZARI.COM" bu mesajı giren "Kurumsal Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. TÜRKİYEPAZARI.COM, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Kurumsal Üyeye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler Siteda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2.6 "TÜRKİYEPAZARI.COM", ilan sayfaları da dahil olmak üzere Siteda reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendisinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.

5.2.7 "TÜRKİYEPAZARI.COM"un, "TÜRKİYEPAZARI.COM" çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sitede Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.8 Kurumsal Üyenin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğinin devam ettiği süreçte Kurumsal Üye hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; TÜRKİYEPAZARI.COM herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kurumsal Üyenin üyeliğine statüsüne son verebilir. Üyeliğe son verme işleminden önce TÜRKİYEPAZARI.COM yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM mağazanın kapatılması da dahil uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından TÜRKİYEPAZARI.COM, kendi takdirine bağlı olarak, Kurumsal Üyenin Site üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir. 

5.2.9 "TÜRKİYEPAZARI.COM", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. TÜRKİYEPAZARI.COMi Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. TÜRKİYEPAZARI.COM, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; Siteın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. TÜRKİYEPAZARI.COM ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

6. Gizlilik Politikası

6.1 TÜRKİYEPAZARI.COM, "Site"da "Kurumsal Üye"lerle ilgili bilgileri işbu Üyelik Sözleşmesi ve işbu Üyelik Sözleşmesinin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. TÜRKİYEPAZARI.COM "Kurumsal Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Kurumsal Üye, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda üye girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 "Üyenin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Site’a girilen verileri TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Üyelik Sözleşmesi kapsamında; Siteın fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması sayfası ziyaret edilmelidir. TÜRKİYEPAZARI.COM Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Site’da yayınlandığı anda yürürlüğe girer ve Üye için bağlayıcı olur. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, TÜRKİYEPAZARI.COM’den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

6.3 "Üye, Site dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye"nin veya TÜRKİYEPAZARI.COMin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, TÜRKİYEPAZARI.COMin kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde TÜRKİYEPAZARI.COMin bir zarara uğraması durumunda; bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4 Üye, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 Üye, TÜRKİYEPAZARI.COM üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için TÜRKİYEPAZARI.COMin herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı TÜRKİYEPAZARI.COMin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6 Üye ilan verirken veya TÜRKİYEPAZARI.COM Site’ı kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak TÜRKİYEPAZARI.COMin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7 Kurumsal üye müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, TÜRKİYEPAZARI.COM’in bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Siteın (sınırlı olmamak kaydıyla "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı", "TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "TÜRKİYEPAZARI.COM"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "TÜRKİYEPAZARI.COM"e aittir ve/veya "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır "Üye"ler, "TÜRKİYEPAZARI.COM" hizmetlerini, "TÜRKİYEPAZARI.COM" bilgilerini ve "TÜRKİYEPAZARI.COM"in fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "TÜRKİYEPAZARI.COM"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde "TÜRKİYEPAZARI.COM"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu Üyelik Sözleşmesinin akdi ile TÜRKİYEPAZARI.COM, Siteın Üyelik Sözleşmesi koşulları çerçevesinde ve Hizmetlerden faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin Kurumsal Üye’ye münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.

8. Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri

"TÜRKİYEPAZARI.COM", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesini, eklerini ve/veya herhangi bir maddesini uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri, Siteda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, mevcut hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne TÜRKİYEPAZARI.COM ne de Kurumsal Üye, yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması durumunda, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılırlar. Mücbir sebep, mağdur olan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki, bir Tarafın fiilini geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle getiren veya fiilin ifası mümkün olsa dâhi, edimler arasındaki dengeyi bir Taraf aleyhine aşırı ölçüde bozan olgular anlamına gelir. Mücbir sebep halinde mağdur Taraf diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve mücbir sebebin özelliğine göre edimin geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle gelip gelmediğini ya da edimler arasındaki dengenin kendisi aleyhine aşırı ölçüde bozulduğunu, mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası geçici olarak imkânsızlaşmış ise, mücbir sebep nedeniyle edimini ifa etmesi imkânsız hâle gelen Taraf, (i) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (ii) diğer Taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Taraflar, geçici ifa imkânsızlığının 30 günden fazla sürmesi hâlinde her iki Tarafın, Sözleşmeyi tazminat veya herhangi bir ek yükümlülük olmaksızın feshetme hakkı bulunacağını kabul ederler.

Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası sürekli olarak imkânsız hâle gelmiş ise, Türk Borçlar Kanunu madde 136 uyarınca borç, edimin ifasının imkânsız hâle geldiği tarihte kusursuz ifa imkânsızlığı nedeniyle sona erecek ve kanuni hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Mücbir Sebep meydana gelmiş ve ancak edimin ifası geçici yahut sürekli olarak imkânsızlaşmamış ve fakat edimler arasındaki denge bir taraf aleyhine aşırı ölçüde bozulmuş ise, mücbir sebepten etkilenen Taraf, öncelikle edimler arasında bozulan dengenin yeniden tesis edilebilmesi adına karşı Tarafa yazılı olarak bir müzakere talebinde bulunacak ve Taraflar, mahkeme yoluna başvurmaksızın uyarlama şartlarının aralarında düzenlenmesi hususunda müzakere yürüteceklerdir. İlgili müzakere talebinin alınmasından itibaren 30 gün içinde sürecin anlaşma ile sonuçlanmaması hâlinde, kendisi aleyhine edim dengesi bozulan Tarafın mahkemeye başvurmak suretiyle uyarlama talep etmesi mümkün olacaktır. Taraflar para borcunun ifasının imkânsızlaşmayacağını kabul ve beyan ederler.

Kurumsal Üye, ediminin ifasının objektif olarak mümkün olduğu durumlarda, mevzuat değişikliği nedeniyle kendisine getirilen ek yükümlülüklerin mücbir sebep olarak addedilemeyeceğini, bu sebeple Sözleşme hükümlerinde değişiklik talep etmesinin mümkün olmayacağını kabul eder.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Üyelik Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Mersin (Silifke) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Yürürlük

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesiyle atıfta bulunulan ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile Siteda yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Üyelik Sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

12. Üyelik Sözleşmesinin Ekleri

Kurumsal Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi ile Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan eklerin  "Ek-1 Kullanım Koşulları,Ek-2 Gizlilik Politikası,Ek-3 TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve HizmetlerEk-5 Kullanıcı Profilinde DeğişiklikEk-6 TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetler Kategorisi Kuralları, Ek-7 Mağaza Kullanım Kuralları"Ek-8 Reklam Kuralları ve ayrıca Siteda yayınlanan şartlar ve kuralların içeriklerini okuyup anladığını, Kurumsal Üye olarak Üyelik Sözleşmesi ile eklerine ve Siteda yayınlanan tüm şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları

Ek-2 Gizlilik Politikası

Ek-3 TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri 

Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler

Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Ek-6 TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetler Kategorisi Kuralları

Ek-7 Mağaza Kullanım Kuralları

Ek-8 Reklam Kuralları

 

Ek-1 Kullanım Koşulları

 

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.Türkiyepazarı.com.tr alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.Türkiyepazarı.com.tr internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle Site olarak anılacaktır) ve/veya Üye olarak, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullarında belirtilen ve Siteda bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Siteda belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Site"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1.İşbu Sitenin sahibi Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Kamile İş merkezi No:203 silifke/MERSİN adresinde mukim TÜRKİYEPAZARI.COM UZBAY GROUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, ARACILIK HİZMETLERİ, HUKUK, PAZARLAMA VE E-TİCARET HİZMETLERİ A.Ş. (bundan böyle kısaca "TÜRKİYEPAZARI.COM" olarak anılacaktır)’dir. Siteda sunulan ve işbu Kullanım Koşullarının 3. maddesinde belirtilen hizmetler, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sağlanmaktadır.

1.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM" işbu Kullanım Koşullarını, Siteda yer alan her tür bilgi ve İçeriki, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.Türkiyepazarı.com.trda yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Site hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde Sitea erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanım Koşullarını ve "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından işbu Kullanım Koşullarında yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www.Türkiyepazarı.com.tr internet sitesi üzerinden yayınlanarak; Siteı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

Site: www.Türkiyepazarı.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan TÜRKİYEPAZARI.COMin Hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı: Sitea erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye: Sitea üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.

Üyelik: Üye olmak isteyen Kullanıcının, Sitedaki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. TÜRKİYEPAZARI.COM gerekli görmesi halinde Üyenin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üyeliki herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı Üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

"TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı": Üye’nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelikle ilgili konularda "TÜRKİYEPAZARI.COM"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Site" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri ("Hizmet"): "Site" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sunulan uygulamalardır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Site" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Sitedan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Siteda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik: Siteda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzü" : TÜRKİYEPAZARI.COM ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları TÜRKİYEPAZARI.COMe ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı : Site dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği TÜRKİYEPAZARI.COMe ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. TÜRKİYEPAZARI.COM HİZMETLERİ

3.1. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye"ler tarafından "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı" üzerinden "Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM", Site içerisinde "Kullanıcıların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. "TÜRKİYEPAZARI.COM", Site dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. "TÜRKİYEPAZARI.COM", Site dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Site dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. TÜRKİYEPAZARI.COM SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcıların Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili TÜRKİYEPAZARI.COMin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. Site, "Üye"ler tarafından "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla TÜRKİYEPAZARI.COMin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü TÜRKİYEPAZARI.COMin hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Kullanıcılar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "KULLANICI" Site dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar Site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "TÜRKİYEPAZARI.COM"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, Site dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "TÜRKİYEPAZARI.COM"un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri  ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6. "TÜRKİYEPAZARI.COM", 6563 Sayılı Yasa uyarınca "Hizmet Sağlayıcı"dır. 6563 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların Site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. TÜRKİYEPAZARI.COM süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

4.8. TÜRKİYEPAZARI.COM, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının TÜRKİYEPAZARI.COM’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "TÜRKİYEPAZARI.COM"un Kullanım Koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "TÜRKİYEPAZARI.COM’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. TÜRKİYEPAZARI.COM, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzünü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, TÜRKİYEPAZARI.COM üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "TÜRKİYEPAZARI.COM’un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "Site bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, "Site"ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar TÜRKİYEPAZARI.COM’in takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi TÜRKİYEPAZARI.COM, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolası ile üye girişi yapmasından sonra Site’in kullanımına izin verilebilir. "Site"nin ve "Site"deki içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "TÜRKİYEPAZARI.COM"in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; TÜRKİYEPAZARI.COM, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. Siteda verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan TÜRKİYEPAZARI.COM un sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

4.13. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Siteın (sınırlı olmamak kaydıyla "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı", "TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "TÜRKİYEPAZARI.COM"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "TÜRKİYEPAZARI.COM" a ait ve/veya "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "TÜRKİYEPAZARI.COM" hizmetlerini, "TÜRKİYEPAZARI.COM" bilgilerini ve "TÜRKİYEPAZARI.COM"un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "TÜRKİYEPAZARI.COM"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "TÜRKİYEPAZARI.COM"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "TÜRKİYEPAZARI.COM"; "TÜRKİYEPAZARI.COM" hizmetleri, "TÜRKİYEPAZARI.COM" bilgileri, "TÜRKİYEPAZARI.COM" telif haklarına tabi çalışmaları, "TÜRKİYEPAZARI.COM" ticari markaları, "TÜRKİYEPAZARI.COM" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"TÜRKİYEPAZARI.COM", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda Siteda ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "TÜRKİYEPAZARI.COM"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TÜRKİYEPAZARI.COM" un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Mersin (Silifke) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından Sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Site kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

 

EK-2 Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Türkiyepazarı.com veya Şirket tarafından yönetilmekte olan https://www.Türkiyepazarı.com.tr/  adresinde yer alan web sitesinin, (Site) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her Alt Kullanıcı’dan:

·        Onay alınacağını,

·        Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Site’yi kullanamayacağını,

·        Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

Türkiyepazarı.com, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

Türkiyepazarı.com, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının Türkiyepazarı.com’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Türkiyepazarı.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Türkiyepazarı.com’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Site’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal sitede kendi sayfasına giriş yaparak güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Türkiyepazarı.com’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Ek-3 Türkiyepazarı.com Hizmetleri

TÜRKİYEPAZARI.COM; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/Üyeye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, fiyat ve/veya kural ve/veya içerik değişikliği yapabilir, hizmetlerinin herhangi birini sona erdirebilir. TÜRKİYEPAZARI.COM’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler Siteda yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Sitea erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. "TÜRKİYEPAZARI.COM" İlan Hizmetleri

1.1. "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı’na yükleyecektir. 

1.2 "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Site"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "TÜRKİYEPAZARI.COM", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, Sitede yayınlayacaktır.

1.3 "TÜRKİYEPAZARI.COM", Siteda yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Siteda yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "TÜRKİYEPAZARI.COM"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve TÜRKİYEPAZARI.COM ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "TÜRKİYEPAZARI.COM"a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Üye", "Site"de yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Site"nin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Site"de yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.7 "Üye", "Site"de yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Üye", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 Üye, kendisine ait ilanlarını "Site"nin "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Site" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Site"nin "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 Siteı kullanan gerçek veya tüzel kişiler, Siteda sadece bir üyelik hesabı açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından tespit edilmesi halinde; Üyenin tüm "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesapları", TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından durdurulabilir veya askıya alınabilir veya bu üye üyelikten çıkarılabilir. Herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılmış veya "Üye"liği durdurulmuş veya üyeliği askıya alınmış kullanıcının Site'ye girmek için yeni üyelik hesabı açması ve bu yeni üyeliğinin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını TÜRKİYEPAZARI.COM saklı tutmaktadır.

2. "TÜRKİYEPAZARI.COM" Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerin "Site"ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu Sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirilirse; Alıcı" tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "Site"da detayları açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, "TÜRKİYEPAZARI.COM Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "TÜRKİYEPAZARI.COM"in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı"; "Site"da ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini TÜRKİYEPAZARI.COM internet Siteının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Site" üzerinden TÜRKİYEPAZARI.COM’in internet Siteına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2 "Alıcı", Site" üzerinden "TÜRKİYEPAZARI.COM" internet Siteına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.

2.1.3 "Alıcı", "Site" üzerinden "TÜRKİYEPAZARI.COM"in internet Siteına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "TÜRKİYEPAZARI.COM’in "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; TÜRKİYEPAZARI.COM’in işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. TÜRKİYEPAZARI.COM, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında "Site"ın ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, "Site"nin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

2.1.4 "Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla TÜRKİYEPAZARI.COM’in, Güvenli Hesabı"nasüreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü "Satıcı"ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. Alıcı tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda TÜRKİYEPAZARI.COM, Üyeler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "TÜRKİYEPAZARI.COM Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder.

2.1.5 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında TÜRKİYEPAZARI.COM’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.1.6 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "TÜRKİYEPAZARI.COM"e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı" nın parası üzerinde "TÜRKİYEPAZARI.COM"un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Site"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Site"nin ve "Site"de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "TÜRKİYEPAZARI.COM"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3 "Satıcı", "Alıcı"nın "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.4 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "TÜRKİYEPAZARI.COM"a yapılan taleplere karşı TÜRKİYEPAZARI.COM’u her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.5 "Satıcı", işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yönetilen "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde TÜRKİYEPAZARI.COM’un, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM’a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri GET süreçlerine, Site dâhilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.6 "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.Satıcı işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri TÜRKİYEPAZARI.COM Üye Hesabı üzerinden Sitea gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, Alıcı tarafından "TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Alıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2.2.7 "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "TÜRKİYEPAZARI.COM’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "-TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte ""TÜRKİYEPAZARI.COM’un Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde TÜRKİYEPAZARI.COM’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 3. TÜRKİYEPAZARI.COM Paran Güvende Hizmeti

 Paran Güvende Hizmeti, Satıcının Site’da ilanını verdiği ikinci el veya sıfır ürünü Alıcının kredi kartıyla veya banka kartıyla güvenli olarak satın almasına yönelik TÜRKİYEPAZARI.COM hizmetidir. Bu amaçla TÜRKİYEPAZARI.COM; "Alıcı" ve "Satıcı"nın "Site"de çevrimiçi (online) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapıyı sağlamakta, Satıcı; kargo ile gönderim tercihi ile ürüne ilişkin ilanı yayınlamakta, Alıcı"; elektronik ortamda Paran Güvende hizmetini satın alarak ilandaki ürünü sipariş etmektedir. Ürün bedeli ve Paran Güvende Hizmet Bedeli Alıcının kredi kartından veya banka kartından TÜRKİYEPAZARI.COMin anlaşmalı ödeme kuruluşu tarafından çekilip, ürünün satış ve teslimine ilişkin süreçler başarılı olarak tamamlanana kadar anlaşmalı ödeme kuruluşu tarafından muhafaza edilmektedir.

 3.1  Paran Güvende Hizmet Bedelinin ve ürün bedelinin ödenmesinde "Alıcı"ya anlaşmalı bankalar aracılığıyla taksitle ödeme kolaylığı sunulabilir. "Alıcı" taksitle ödemeyi tercih ederse, taksitli ödemeden doğan taksit (vade) farkını ödemeyi kabul eder. Taksit farkı, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Alıcıya fatura edilir ve ürün satışının başarılı olarak tamamlanması halinde taksit farkı tutarı TÜRKİYEPAZARI.COMin anlaşmalı ödeme kuruluşu tarafından ilgili bankaya aktarılır. Taksit farkı bankaya ve ürün tutarına göre değişiklik gösterebilir. Mevzuat gereği belirli kategorilerde taksitli ödeme kısıtlaması uygulanır.

3.2 Alıcının, ödemeyi yaparak sipariş vermesi üzerine; ürün Satıcı tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’in anlaşmalı kargo firması ile Alıcıya gönderilir.

3.3 Alıcı ürünü teslim aldıktan sonra Site üzerinden onaylaması halinde; ürün satışı başarılı olarak tamamlanmış olur ve ürün bedeli "Satıcı"ya aktarılır. Yine ürünün onayının veya iadesinin Paran Güvende hizmeti kurallarına uygun olarak süresi içinde gerçekleştirilmemesi veya ürünün anlaşmalı kargo firmasına teslim edilmemesi halinde de; ürün satışı başarılı olarak tamamlanmış sayılır ve ürün bedeli "Satıcı"ya aktarılır.

3.4 Alıcı ürünü Satıcıya iade etmek isterse; Siteda ürünü iade etmeye yönelik butona basarak, ekranda belirtilen süre içinde ve ekranda gösterilen kargo kodu ile "Satıcı"ya iade edilmek üzere ürünü kargo ücreti ödemeksizin anlaşmalı kargo firmasına teslim eder. Alıcının ürünü Satıcıya iade etmesi halinde ya da Satıcının ürün satışını iptal etmesi halinde; Paran Güvende Hizmet Bedeli ile ürün bedeli Alıcıya iade edilir.

3.5 Satıcının iade edilen ürünü teslim aldığını, teslim alma saatinden itibaren 48 saat içinde sistem üzerinden onaylaması üzerine ürün bedeli Alıcıya iade edilir. Ancak Alıcı tarafından iade edilen üründe uygunsuzluk veya herhangi bir sorun yaşaması halinde; ürünü teslim alma anından başlayacak 24 (yirmidört) saatlik süre içinde Satıcı, TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerini arayarak iadeye ilişkin yaşadığı sorunu bildirmelidir. . Müşteri Hizmetlerine sorununu bildirmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü süre içinde Satıcı Alıcıya karşı yasal yollara müracaat ettiğini belgeleyen evrak sunması halinde; ürün bedeli Alıcı’ya iade edilmeyecek, uyuşmazlık sonuçlanana dek TÜRKİYEPAZARI.COM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında bloke edilecek, başvurulan merciinin kararı çıktığında bu karara göre hareket edilecektir. Satıcı, uyuşmazlık konusu karara bağlanana dek ürün bedelinin bloke edilmesi nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COMe karşı şikâyet/dava yoluna başvurmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COMden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün teslim edilmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saatlik süre içinde TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerine Satıcı tarafından sorun bildiriminde bulunulmaz veya ürünün teslim alındığı onaylanmazsa; ürün bedeli 48 saat içinde Alıcıya iade edilir.

3.6 Paran Güvende Hizmetinde, Alıcının ödeyeceği ürün bedeli güvenli olarak TÜRKİYEPAZARI.COM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında muhafaza edilmektedir. Ancak ürünün Satıcı tarafından Alıcıya teslim edileceğini TÜRKİYEPAZARI.COM garanti etmemektedir.

3.7 TÜRKİYEPAZARI.COM, Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla faaliyet gösteren sanal bir platform olup, ürünün sahibi değildir, Sitede yayınlanan ilanlardaki ürünler ile ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya benzeri herhangi bir ilişkisi/sıfatı bulunmamaktadır, Alıcının satın aldığı ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin yegane muhatabı ürünü satışa sunan Satıcıdır.  Ürün siparişi ilgili yaşanabilecek herhangi bir uygunsuzluk hakkında TÜRKİYEPAZARI.COM’den talepte bulunulamaz.

3.8 Gönderen olarak Alıcı veya Satıcı’nın ürünü kargo ile gönderirken Anlaşmalı Kargo ile Gönderim Koşullarına aykırı hareket etmesi nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COM’in herhangi bir zarara uğraması, idari para cezası veya üçüncü kişilere veya kargo firmasına tazminat ödemek durumunda kalması halinde; Gönderen yani TÜRKİYEPAZARI.COM’in zarar görmesine sebep olan Alıcı veya Satıcı, TÜRKİYEPAZARI.COM’in maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ile idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte derhal karşılayacaktır.

 4. TÜRKİYEPAZARI.COM Listeleme Hizmeti

4.1 Bu Hizmet Üyelerin TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin TÜRKİYEPAZARI.COM Siteında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; TÜRKİYEPAZARI.COM Siteının dinamik alt yapısı üzerinden Kullanıcıların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda Üyelere ait ilanların Kullanıcı tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenen sıra dahilinde TÜRKİYEPAZARI.COM ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; TÜRKİYEPAZARI.COM veritabanına gelen sorguların TÜRKİYEPAZARI.COM veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların Kullanıcıya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, Üyeler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. Üyeler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

4.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle Üyeye aittir. Üyenin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda TÜRKİYEPAZARI.COM ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini Üyeye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

 5. TÜRKİYEPAZARI.COM Mağaza Sayfaları Hizmetleri

5.1 Üyelerin TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenen ücret karşılığında Üyeler tarafından mağaza adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

5.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Siteın ilgili bölümünde Üyelere yönelik açıklamalarda belirtilir. Üyeler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

 6. TÜRKİYEPAZARI.COM Doping Hizmeti

6.1 Üyeler Site dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Site kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.

6.2 Bu Hizmet sayesinde Üyeler TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin TÜRKİYEPAZARI.COM kaynaklı sayfa hatalarından yada TÜRKİYEPAZARI.COM veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

6.3 Doping içerik ve ücretleri TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenir. TÜRKİYEPAZARI.COM söz konusu içerik ve ücretleri Siteda Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu durumlarda TÜRKİYEPAZARI.COM ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

6.4 Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının Türkiyepazarı.com tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

6.5 TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Siteda sunulan doping hizmetlerine Doping sayfasından ulaşılabilir.

 7. TÜRKİYEPAZARI.COM Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Site"dan duyurulan ve kullanım koşulları Siteın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Site"nin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Site"nin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

8. Kampanyalar ve Teklifler

8.1 Siteda yayınlanacak ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirleme hak ve yetkisi TÜRKİYEPAZARI.COMe aittir. TÜRKİYEPAZARI.COM, ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirlerken çeşitli kampanyalar veya teklifler düzenleyebilir. Kampanya veya teklifler, Siteı kullanan gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Bir gerçek veya tüzel kişi, kendisine ait bir TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabını kullanarak kampanya veya tekliften yararlandıktan sonra, yeni bir TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı açarak veya mevcut diğer TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesaplarını kullanarak aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlanamaz. Bu şekilde aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlandığının ortaya çıkması halinde; üyeliği/üyelikleri TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sona erdirilebilir. Gerçek ve tüzel kişilere sunulan kampanya veya teklifler devredilemez.

8.2 TÜRKİYEPAZARI.COM, zaman zaman Mağazalara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. Mağazaların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. Alt Kullanıcılar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler Kurumsal Üyeye kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz. TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; TÜRKİYEPAZARI.COM'in herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.

8.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

8.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, Kurumsal Üye çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. Mağaza, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.

8.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Kurumsal Üye'liğin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından veya Kurumsal Üye tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.

EK-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler

Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki İlan Verme Kuralları hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Türkiyepazarı.com.tr Siteında ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. TÜRKİYEPAZARI.COM, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, Siteın ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. Üye, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir. Türkiyepazarı.com.tr’da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve doping ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış doping varsa doping ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanya ve tekliflere ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı doping vb gibi) iade edilmez.

Kullanıcı'lar, Site dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "TÜRKİYEPAZARI.COM"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

İlan verenler, ilanlarından TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından uygun görülenlerin; TÜRKİYEPAZARI.COM’in belirleyeceği süre boyunca Efsane İlanlar ya da İlginç İlanlar kategorisinde yayınlanmasına, ayrıca TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından seçilen ilanların, sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

İlan fiyat tarihçesi özelliği ile ilanların tüm fiyat değişiklikleri, favoriye eklenme tarihinden itibaren favorisine ekleyen kullanıcılar tarafından takip edilebilir.

İlan Verme Kuralları - Emlak

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve ürüne ait fotoğrafların eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar, videolar ve 3 Boyutlu Tur görüntüsü, satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır. Yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak ilana eklenen 3 Boyutlu Tur görüntüler hakkında TÜRKİYEPAZARI.COM'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (metrekare, oda sayısı, bulunduğu kat, fiyat v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. Bir gayrimenkulü satmak için ayrı, kiralamak için ayrı ilan verilmelidir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık detayları bulunamaz.
 8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 9. Aynı sitede veya blokta bulunan ve aynı özellikleri taşıyan gayrimenkuller için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir ilan verilmesi ve bu ilanın açıklamasında aynı konumda farklı dairelerin de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci ilan girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.
 10. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 11. Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır. Bu sorumluluk ilan verene aittir. Mal sahibinin itirazı doğrultusunda üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 12. Satılık veya kiralık gayrimenkuller için temsili fiyat verilmemelidir.
 13. Borcu ile beraber devredilmek istenen Daire ilanlarınızı Devren Satılık Konut kategorisinden vermenizi öneriyoruz. Eğer Konut/Satılık kategorisinden ilanınızı yayınlamak istiyorsanız fiyat alanında tüm borçları ile beraber toplam tutarın yazılması gerekmektedir.
 14. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Kullanıcı bilgileri bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ve mail adreslerini belirtmemeleri gerekir
 15. İlan başlığı veya açıklamasında alınır, aranıyor vb. ibarelere yer verilemez.
 16. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek opsiyonlanmıştır', kaporası alınmıştır, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 17. Banka'lara ait olan emlakların ilanları sadece Banka'lar tarafından Bankadan Emlak paketi satın alınarak Site'da yayınlanabilir. Bireysel ya da Mağaza paketi alan kurumsal üyeler Banka'lara ait emlaklar için Siteda ilan yayınlayamaz. Yayınlamaları halinde ilan yayından kaldırılır ve Mağaza kapatılır.
 18. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 19. Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve Site'daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.
 20. Konut> Kiralık kategorisinde sadece aylık kiralık ilanlar verilebilir. Günlük, haftalık vb. kiralık ilanların Günlük Kiralık kategorisinden verilmesi gerekmektedir.
 21. Günlük kiralık dairelerde, fiyat kriterine günlük kiralama bedeli girilmelidir.
 22. İlanın işyeri ya da konut olarak değerlendirilmesinin kararı ilan verenin sorumluluğundadır. Seçilmiş kategori doğru olarak kabul edilir, ilan verme kurallarına aykırı bir durum yer almıyor ise ilan yayına alınır.
 23. Her farklı taşınmaz için ayrı ilan verilmelidir. Farklı konumdaki, taşınmazlar için toplu satış yapılamamaktadır.
 24. Turistik Tesis kategorisinde sadece turistik bir tesisin tamamı kiralanabilir ya da tamamının satışı yapılabilir.
 25. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları - Vasıta

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece araç / ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan araca ürüne ait olmalıdır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, km, model, vites vb.) doğru bilgiler yer almalıdır. Bu bilgilerin doğruluğu ilan verenin sorumluluğundadır.
 5. Girilen aracın kategori, marka ve model seçimi üyenin sorumluluğunda olup, hatalı seçimden kaynaklı ilanın ret olması halinde ilan hakkı kaybolur ve yeni bir hak tanımlaması yapılmaz.
 6. Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 7. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 8. Türkiyepazarı.com.tr’da bir araca / ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık içerik girilemez.
 9. Sadece sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 10. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
 11. Aynı marka ve modele ait farklı araçlar / ürünler için ayrı ilan girişi yapılması ve araçların her birinin kendine ait fotoğraflarının çekilerek ilan verilmesi gerekmektedir.
 12. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz. Bu işlemi gerçekleştiren üyelerin ilanları mükerrer olarak algılanıp, bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 13. Platforma yapılan araç / ürün girişlerinde mutlaka mal sahibinin onayı alınmalıdır.
 14. Satılık veya kiralık araçlar / ürünler için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
 15. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Kullanıcı bilgileri bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
 16. Kiralık araç kategorisinde, fiyat kriterine sadece günlük kiralama bedeli girilmelidir.
 17. İlan başlığı veya açıklamasında alınır, aranıyor vb. ibarelere yer verilemez.
 18. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek opsiyonlanmıştır', kaporası alınmıştır, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 19. Vasıta kategorisinde araçların parçaları ayrı ayrı satılamaz. Parça satışı sadece yedek parça kategorisi altında yapılmaktadır.
 20. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 21. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları - İkinci El ve Sıfır Alışveriş

 1. "Yasaklı Ürünler Listesinde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 3. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 4. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar, satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.
 5. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 6. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 7. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 8. Türkiyepazarı.com.tr’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Yayında olan bir ilanın aynısı ikinci kez verilemez. Bu ve buna benzer faaliyeti gösteren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
 9. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 10. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
 11. Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekmektedir. Örnek: Farklı ayakkabı numaraları ya da farklı renkleri olan ürünlerde ayrı ilan girişi yapılması gereklidir. Aynı ilan altında tüm ayakkabı numaraları ve renkleri vb. farklılaştıran unsurlar belirtilemez.
 12. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
 13. Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.
 14. Kiralık olarak verilmek istenilen ilanlar, eğer ilgili kategorisinde kiralık seçeneği yok ise Diğer Her Şey> Diğer kategorisinden verilmelidir.
 15. Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.
 16. İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Kullanıcı Bilgileri bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
 17. Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb. şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.
 18. Airsoft silahların satışında açıklama bölümüne Ateşli silaha çevrilemez, 18 yaşından küçüklere satılamaz. ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.
 19. İlan başlığı veya açıklamasında alınır, aranıyor vb. ibarelere yer verilemez.
 20. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek opsiyonlanmıştır', kaporası alınmıştır, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 21. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır. İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) veya S-Paran Güvende hizmetini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:
 22. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen üründe uygunsuzluk veya herhangi bir sorun yaşaması halinde; Alıcı tarafından iade edilen ürünü teslim alma anından başlayacak 24 (yirmidört) saatlik süre içinde TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerini arayarak iadeye ilişkin yaşadığı sorunu bildirmelidir. Müşteri Hizmetlerine sorununu bildirmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü süre içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikâyeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı TÜRKİYEPAZARI.COM’e sunması halinde, ürün bedeli Alıcı’ya iade edilmeyecek, uyuşmazlık sonuçlanana dek TÜRKİYEPAZARI.COM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında bloke edilecek, başvurulan merciinin kararı çıktığında bu karara göre hareket edilecektir. Satıcı, uyuşmazlık konusu karara bağlanana dek ürün bedelinin bloke edilmesi nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COMe karşı şikâyet/dava yoluna başvurmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COMden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün teslim edilmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saatlik süre içinde TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetlerine Satıcı tarafından sorun bildiriminde bulunulmaz veya ürünün teslim alındığı onaylanmazsa; ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda Satıcı; ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 23. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında Satıcı  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hizmet Sağlayıcı olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan Tüketici olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını, Güvenli Elektronik Ticaret veya S-Paran Güvende hizmetine ilişkin sözleşmelerin ticari amaçla yapıldığını, bu nedenle uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 24. Satıcı; TÜRKİYEPAZARI.COM'in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu, güvenli elektronik ticaret ve Paran Güvende hizmeti süreçlerini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada TÜRKİYEPAZARI.COM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 25. TÜRKİYEPAZARI.COM, Güvenli E-Ticaret (GET) ve Paran Güvende hizmet koşullarında herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar Site’da yayınlandığında bağlayıcı olarak uygulanır.
 26. Gönderen olarak Alıcı veya Satıcı’nın ürünü kargo ile gönderirken Anlaşmalı Kargo ile Gönderim Koşullarına aykırı hareket etmesi nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COM’in herhangi bir zarara uğraması, idari para cezası veya üçüncü kişilere veya kargo firmasına tazminat ödemek durumunda kalması halinde; Gönderen yani TÜRKİYEPAZARI.COM’in zarar görmesine sebep olan Alıcı veya Satıcı, TÜRKİYEPAZARI.COM’in maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ile idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte derhal karşılayacaktır.

 

İlan Verme Kuralları - Yedek Parça, Aksesuar, Donanım & Tuning

 1. "Yasaklı Ürünler Listesinde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 3. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 4. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.
 5. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 6. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 7. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 8. Türkiyepazarı.com.tr’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir.
 9. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 10. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 11. Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekir.
 12. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
 13. Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.
 14. İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Kullanıcı Bilgileri bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
 15. Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb. şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.
 16. İlan başlığı veya açıklamasında alınır, aranıyor vb. ibarelere yer verilemez.
 17. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek opsiyonlanmıştır', kaporası alınmıştır, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 18. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 1. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı TÜRKİYEPAZARI.COM’e sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında Satıcı  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hizmet Sağlayıcı olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan Tüketici olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Satıcı; TÜRKİYEPAZARI.COM'in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada TÜRKİYEPAZARI.COM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

İlan Verme Kuralları – Evcil Hayvan ve Ürünleri

 1. İlan verebilmek için Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu ile belirlenen şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ilgili hayvan hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 3. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 4. Evcil hayvanlar satışı yapılamaz. Satışa yönelik faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir ve/veya üyelikleri iptal edilebilir.
 5. Sahiplendirmek için verilen ilanların açıklama bölümünde Aşı, mama, veteriner parası talep edilmeyecektir. Tamamen ücretsiz sahiplendirilecektir. bu ve bu anlamdaki ibarelerin eklenmesini gerekmektedir.
 6. Kurumsal üyeler evcil hayvanlar kategorisine kesinlikle ilan girişi yapamazlar.
 7. Evcil hayvanlar kategorisinde yayınlanmak istenen hayvana ait fotoğraf ve/veya video olması zorunludur. Yayınlanan fotoğraflar ve videolar ilgili hayvana ait olmalıdır.
 8. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (renk, cins vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 9. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 10. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 11. Türkiyepazarı.com.tr’da bir hayvana ait sadece bir ilan verilebilir.
 12. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 13. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 14. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 15. Hayvanlar aleminde satışına izin verilen hayvanlar ve aksesuarları için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
 16. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Kullanıcı Bilgileri bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
 17. İlan başlığı veya açıklamasında alınır, aranıyor vb. ibarelere yer verilemez.
 18. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 1. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı TÜRKİYEPAZARI.COM’e sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında Satıcı  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hizmet Sağlayıcı olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan Tüketici olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Satıcı; TÜRKİYEPAZARI.COM'in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada TÜRKİYEPAZARI.COM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

İlan Verme Kuralları - İş Makineleri&Sanayi

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün / araç hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne, araca ait olmalıdır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (model, fiyat vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. Türkiyepazarı.com.tr’da bir ürüne/ araca ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.
 8. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
 9. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 10. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 11. Aynı marka ve modele ait farklı ürünler / araçlar için ayrı ilan girişi yapılması gerekmektedir.
 12. Satılık veya kiralık ürünler / araçlar için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
 13. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece "Kullanıcı bilgileri" bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
 14. İlan başlığı veya açıklamasında "alınır", "aranıyor" vb. ibarelere yer verilemez.
 15. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek opsiyonlanmıştır', kaporası alınmıştır, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 16. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 1. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı TÜRKİYEPAZARI.COM’e sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında Satıcı  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hizmet Sağlayıcı olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan Tüketici olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Satıcı; TÜRKİYEPAZARI.COM'in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada TÜRKİYEPAZARI.COM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, TÜRKİYEPAZARI.COM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

İlan Verme Kuralları - İş İlanları

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar içerikle uyumlu olmalıdır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. Türkiyepazarı.com.tr’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.
 8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 9. Yurt dışında istihdam etmek için iş/eleman arama ilanları verilemez.
 10. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece "Kullanıcı bilgileri" bölümünde yayınlanmalıdır.
 11. İlan başlığı veya açıklamasında "alınır", "aranıyor" vb. ibarelere yer verilemez.
 12. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 13. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları - Özel Ders Verenler

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece kişisel bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar kişiye ait olmalıdır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. Türkiyepazarı.com.tr’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.
 8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 9. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 10. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece "Kullanıcı bilgileri" bölümünde yayınlanmalıdır.
 11. İş arama ilanı olması sebebi ile tercümanlık, çeviri hizmetleri tek başına ilan olarak verilemez.
 12. İlan başlığı veya açıklamasında "alınır", "aranıyor" vb. ibarelere yer verilemez.
 13. Kamu personelleri tarafından özel ders ilanı verilemez.
 14. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 15. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları - Yardımcı Arayanlar

 1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
 3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar işe ait olmalıdır.
 4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. Türkiyepazarı.com.tr’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.
 8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 9. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 10. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece "Kullanıcı bilgileri" bölümünde yayınlanmalıdır.
 11. İlan başlığı veya açıklamasında "alınır", "aranıyor" vb. ibarelere yer verilemez.
 12. Yardımcı olarak çalışmak isteyenler iş aradıklarına ilişkin ilan veremez.
 13. İlan verme aşamasında, ilana ait Türkiyepazarı.com.tr tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Türkiyepazarı.com.tr hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
 14. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

Önemli Bilgilendirmeler:

İlan verilirken girilen adres bilgileri Türkiyepazarı.com.tr’un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.

Türkiyepazarı.com.tr’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.

Ek - 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

"Site": www.Türkiyepazarı.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Kullanıcı": Siteye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": www.Türkiyepazarı.com.tr Siteına üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Üyelik: "Site"ın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından "Site"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".

"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".

"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca GET): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sağlanan hizmet.

TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Site" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Site" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu Sitedan "Üye"ye duyurulur.

Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte TÜRKİYEPAZARI.COM Siteı üzerinden Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetinden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.

Üye Profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "Üye"lere ve "TÜRKİYEPAZARI.COM"e aittir. "Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "TÜRKİYEPAZARI.COM" "Hizmet"leri ve "Site"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan "Üye"ye aittir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. TÜRKİYEPAZARI.COMin söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir Güvenli Elektronik Ticaret işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı Güvenli Elektronik Ticaret işlemi için tekrar oy verilemez.

"Üye"ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf Üyeyi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve TÜRKİYEPAZARI.COM’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

"Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler TÜRKİYEPAZARI.COM’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde TÜRKİYEPAZARI.COMin söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin TÜRKİYEPAZARI.COM üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

 1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın TÜRKİYEPAZARI.COM'a sunulmuş olması,
 2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
 3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
 4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm TÜRKİYEPAZARI.COM kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
 5. Yorumun TÜRKİYEPAZARI.COM'a, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
 6. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM e bildirilmesi,
 7. Yorumun link veya script içermesi.

"Üye"lerin, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Siteda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

 

EK-6 Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları

Türkiyepazarı.com.tr Hizmetler Kuralları

1.    Üyelik

1.1.   Kurumsal üye ‘Türkiyepazarı.com.tr Hizmetler’ kategorisi altındaki ‘Hizmet vermek istiyorum’ seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.) Türkiyepazarı.com.tr Hizmetler’de Kurumsal üye olarak hizmet sunabilecek olup, gerçek kişilerin hizmet sunma imkanı bulunmamaktadır.

1.2.   Kurumsal üye TÜRKİYEPAZARI.COM’in her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirleyeceği üyelik bedelini, 30 günde bir TÜRKİYEPAZARI.COM’e bildirdiği ödeme bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.

1.3.   Kurumsal üye, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini ‘Bana Özel’ bölümünden değiştirme imkanına sahiptir.

1.4.   Bireysel Türkiyepazarı.com.tr üyesi ise herhangi bir bedel ödemeksizin hizmet kategorilerinden yararlanabilir.

2.    Türkiyepazarı.com.tr Hizmetler İşleyişi

2.1.   Kurumsal üyeler, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi TÜRKİYEPAZARI.COM’un herhangi bir Kurumsal üyeyi sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına göre en yüksek puan alan Kurumsal üye profilleri dönüşümlü olarak arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.

2.2.   Bireysel üyeler, hizmet kategorileri altındaki Kurumsal üyelerden hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Kurumsal üyenin performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan verebilir ve/veya yorum bırakabilir. Bireysel üyeler; Kurumsal üyelere verilen hizmetle ilgili soru yöneltebilir.  

2.3.   Bireysel üyenin Kurumsal üyeye sorduğu soruların yahut Kurumsal üye ile ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı ifadeler içermesi halinde Türkiyepazarı.com.tr üyeliği sona erdirilecek olup, aynı şekilde cevap veren Kurumsal üyenin üyeliği sona erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir. Bireysel üyeler tarafından Kurumsal üyeler hakkında verilen yorumlar öncelikli olarak TÜRKİYEPAZARI.COM sistemine düşmekte olup, bu yorumlar herhangi bir aykırılık içermediği takdirde yayınlanır. Gerçekleri yansıtmayan, sahte yorumların sisteme girilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili üyeliğin iptali söz konusu olabilecektir.

2.4.   Kurumsal üye, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları TÜRKİYEPAZARI.COM’e şikayet edebilir.

2.5. Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları ile Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve ekleri arasında farklılık veya çelişki olması halinde; Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları uygulanacaktır. 

3.    Kurumsal Üyeliğin İptali Koşulları

3.1.   Kurumsal Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu

3.1.1.  Kurumsal üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde, üyelik iptal talebini TÜRKİYEPAZARI.COM’a yazılı olarak iletebilir.

3.2.   Kurumsal Üyeliğin Türkiyepazarı.com tarafından İptal Edilmesi Halleri

3.2.1.   Kurumsal üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin TÜRKİYEPAZARI.COM un Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal üyeliği belirli süre ile dondurulabilir yada derhal sona erdirilebilir.

 

EK-7 Mağaza Kullanım Kuralları

Kurumsal Üyelik Kuralları

Site: www.Türkiyepazarı.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan TÜRKİYEPAZARI.COM’in hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

Kullanıcı: Sitea erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Kurumsal Üye: Siteye üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren Kullanıcıdır.

Moderasyon: Mağaza açmak için Kurumsal Üyelerin beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

Kategori: Sitede verilen ilanlar; EMLAK, VASITA, İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ, YEDEK PARÇA AKSESUAR DONANIM & TUNİNG, İŞ MAKİNALARI & SANAYİ, HAYVANLAR ALEMİ, GÜNLÜK KİRALIK, KİRALIK ARAÇ, MOTOSİKLET gibi başlıklarda gruplanmakta olup, her biri Kategori olarak tanımlanmaktadır. TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından kategori kapsamları ve gruplandırmaları her zaman tek taraflı olarak önceden yazılı onaya gerek bulunmaksızın değiştirilebilecektir.

Paket: Kurumsal Üyenin bir fatura dönemi boyunca kullanabileceği ilan sayısı ile özellikleri önceden tanımlanmış ‘TÜRKİYEPAZARI.COM’ ürünüdür.

Bana Özel: Standart Mağaza kullanan "Kurumsal Üye"nin "Site"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Üye"ye özel sayfadır.

Ofisim: Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi kullanan "Kurumsal Üye"nin "Site"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Üye"ye özel sayfadır.

Bana Özel ve Ofisim birlikte Mağaza Yönetim Paneli olarak anılacaktır.

Ek İlan: Kurumsal Üyenin fatura döneminde paketindeki ilan limitini doldurduktan sonra vereceği her yeni ilan veya ilan süresinin bitmesi nedeniyle yeniden yayına alınan ilandır.

Ek Ürün/Ek Hizmet: TÜRKİYEPAZARI.COM’in Kurumsal Üyelere sunduğu Emlak Analiz Raporu, Piyasa ve Rakip Analizi Raporu, Web Sitesi vb. ürün ve hizmetleridir.

Mağaza: Kurumsal Üyenin Site üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği ve yönetebildiği TÜRKİYEPAZARI.COM ürünüdür.  Bu ürüne sahip olmadan Siteın  Kurumsal Üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

Standart Mağaza: Mağazanın 2014 yılında hizmete sunulan ürün sürümüdür.

Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi :  Emlak kategorisinde, taşınmaz ticareti ile iştigal edenler için özel geliştirilmiş Pro, Pro Plus, Pro Premium tipleri bulunan, 2020 yılı Aralık ayında hizmete sunulan Mağaza ürün sürümüdür.

Profesyonel Emlak Mağazası: Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesindeki herhangi bir tip Mağazayı ifade eder.

Standart Mağaza ve Profesyonel Emlak Mağazası birlikte Mağaza olarak anılacak olup, her iki Mağaza’nın tabi olduğu kurallar işbu Mağaza Kullanım Kurallarında düzenlenmiştir.

Kurumsal Üye, Standart Mağaza veya Profesyonel Emlak Mağazası sahibi olmadan Siteın  sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanamayacaktır.

Mağaza Sahibi: Sitea bilgilerini girerek Mağaza satın alım işlemini tamamlamış olan Kurumsal Üye.

Mağaza Kullanıcısı: Mağaza Sahibinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde ilgili Mağazayı kullanabilen ve Kurumsal Üyenin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. Mağaza Kullanıcısı sayısının üst limiti TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenecek olup, üst limitte TÜRKİYEPAZARI.COM dilediği zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Belli bir süre Sitea giriş yapmayan veya Siteı kullanmayan Mağaza Kullanıcılarının üyelikleri TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından kapatılabilir.

Web Sitesi:  Emlak veya Vasıta kategorilerinde faaliyet gösteren Kurumsal Üye ler tarafından talep edilmesi halinde, Kurumsal Üye adına Kurumsal Üyenin beyan ettiği bilgilerle 1(bir) adet ile sınırlı olmak üzere sunulan, alan adı tescili başvurularının yapılması ve yönetilmesi ile Kurumsal Üyeye web sitesi yer sağlayıcılığı sağlayan, Mağazasına girdiği ilanların yer sağlanan web sitesine aktarılmasını gerçekleştiren TÜRKİYEPAZARI.COM ürünüdür. EMLAK kategorisindeki Mağaza"lara sunulan Web Sitesi ürünü EMLAK OFİSİM olarak, VASITA ve KİRALIK ARAÇ kategorilerindeki Mağaza"lara sunulan Web Sitesi ürünü GALERİM olarak adlandırılır.

1. Mağaza Kullanım Kuralları

1.1 Mağaza Kullanım Kuralları, Kurumsal Üye olanların Mağaza kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile birlikte hüküm doğurur. İşbu Mağaza Kullanım Kuralları’nda düzenleme olmayan durumlarda Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olur, ikisi arasında çelişki olması halinde işbu Mağaza Kullanım Kuralları uygulanır. TÜRKİYEPAZARI.COM, herhangi bir zamanda Mağaza Kullanım Kuralları’nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan değişiklikler, kampanya ve teklifler, ücretlendirme değişiklikleri Siteda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kurumsal Üyenin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren Mağazasını kullanmaya devam etmesi, Siteda yayınlanan değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

1.2 Kurumsal Üyenin açacağı Mağaza adının listelerde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’ olarak girilmesi gerekir. Mağaza adında; ikon, sembol veya işaret kullanılamaz.

1.3 Mağazanın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında, ilanlardaki fotoğraflarda kullanılan filigranda; siyasi ifadeler kullanılamaz, e-posta adresi ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.tr, .net, .org, .edu vb.) ifadelere yer verilemez. Mağazanın adı; üçüncü şahıs veya tüzel kişilerce tescil edilmiş bir firma unvanı veya marka olamaz.

1.4 Kurumsal Üyenin davet ettiği Mağaza Kullanıcılarının da Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması zorunludur.

1.5  Mağaza; sadece bir firmaya ya da franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda, her bir şube için ayrı Mağaza satın alınmalıdır. Bir Mağazada birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. Mağazaya ilişkin hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde faydalandırılamaz.  

1.6 Mağaza içerisinde "Yasaklı Ürünler Listesi"nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile mevzuata uygun olan ürünler satışa sunulabilir.

1.7 Mağazada "İlan Verme Kuralları"na uygun olarak ilan verilmelidir.

1.8 Sadece Kurumsal Üyeler Mağaza açabilir. Kurumsal Üye olan şahıs şirketlerinin TC Kimlik Numarası bilgisini, tüzel kişilerin ise Vergi Dairesi ile Vergi Numarası bilgilerini, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekir.  Ayrıca yasal düzenlemeler, mevzuat değişikliği, Paket/Mağaza değişikliği ya da yenilenmesi, kampanya katılım koşulları gereği gibi sair hallerde TÜRKİYEPAZARI.COM’in talep ettiği diğer bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

1.9 Kurumsal Üyeler Kategori bazında 1 (bir) adet Mağaza açabilmektedir.  Mağazada tek Kategoride ilan verilebilecek olup, farklı Kategoride ilan vermek için yeni bir Mağaza satın alınmalıdır.  

1.10 Kurumsal Üye olduktan sonra VASITA kategorisi için GALERİM ürünü almak isteyen Kurumsal Üye, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve ekleri yanında Galerim Sözleşmesi linkinde yer alan kurallara tabi olacaktır.

1.11 Kurumsal Üye olduktan sonra EMLAK kategorisi için EMLAK OFİSİM ürünü almak isteyen Kurumsal Üye, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve ekleri yanında Emlak Ofisim Sözleşmesi linkinde yer alan kurallara tabi olacaktır.

2. Kurumsal Üyelik Talebi

2.1 Kurumsal Üye olmak için; https://Türkiyepazarı.com.tr/kayit linkindeki Kurumsal Üyelik Başvuru Formu doldurulup, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi onaylanır. Site’de halihazırda Bireysel Üye olan üyelerimiz Kurumsal Üye olmak isterlerse; bu yöndeki taleplerini Müşteri Hizmetleri veya Satış Ekipleri’ne iletmelidir.

2.2 Üyeliği kapanmış ya da kapatılmış eski kullanıcılar, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile üyeliklerini yeniden açmak istediğinde, önceki dönemlerden kalan ödenmemiş faturalarını ödemiş olmalıdır. 

3. Kurumsal Üyeliğin Kontrolü - "Moderasyon

3.1  Moderasyon sürecinde; Ticari Unvan, Vergi Dairesi, TC Kimlik No/Vergi No, İşletme Adres, Telefon Numarası ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer firma bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir.

3.2 Kurumsal Üye sunduğu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Bilgilerin doğruluğunun teyidi için gerekli durumlarda TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından ek belge talep edilebilir.  Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen bilgilerin düzeltilmesi TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından talep edildiğinde, bu talebin 7 (yedi) gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir. 7 (yedi) günlük süre içinde yerine getirilmemesi halinde, Mağaza satın alma talebi iptal edilecektir.

3.3 Kurumsal Üyenin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verdiğinin tespit edilmesi üzerine Mağazası derhal kapatılabilir ve Kurumsal Üyeliği derhal iptal edilebilir veya bilgileri düzeltene kadar Mağazası askıya alınabilir. Bu durumda TÜRKİYEPAZARI.COM’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlarından Kurumsal Üye sorumlu olacaktır.

3.4 Moderasyonu tamamlanmış olan Kurumsal Üyenin vermiş olduğu bilgilerde değişiklik olması halinde; 30 (otuz) gün içinde Site üzerinden bilgileri güncellemesi ve TÜRKİYEPAZARI.COM’i bilgilendirmesi gereklidir. Güncellenen bilgilerin Moderasyonu tamamlanana kadar değişiklik öncesi bilgilere göre işlem yapılacaktır.

3.5 Aynı Mağaza adı ve/veya Mağaza logosu altında birden fazla mağazanın faaliyet göstermesine izin verilmez. Aynı Mağaza adı ve Mağaza logosunu kullanmak isteyen Kurumsal Üyelerden, farklı adreslerde faaliyet gösterdiklerini belgeleyen şube faaliyet belgelerini sunması istenir. Yapılan kontrollerde bu kurallara aykırı faaliyet gösteren Mağazanın tespiti halinde, TÜRKİYEPAZARI.COM bu Mağazayı kapatma hakkını saklı tutar.

3.6 Aynı Kullanıcı Adı, Telefon Numarası, e-posta adresi, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile birden fazla Mağaza satın alınamaz.

4. Abonelik Yaşı ve Rozet Alımı

4.1 Abonelik Yaşı; Kurumsal Üyenin Sitedaki Mağaza sahipliği süresidir ve o Kullanıcı Adı ile TÜRKİYEPAZARI.COM’de ilk kez Mağaza açıldığı tarihte Abonelik Yaşı başlar. Mağaza açıldığı tarihte Kurumsal Üyenin Abonelik Yaşı 1 (bir) olup, her on iki aylık sürenin tamamlanması üzerine Abonelik Yaşı bir yaş artacaktır. Kurumsal Üyeliğin herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Mağazanın kapatılması halinde; aynı Kullanıcı Adı ile 60 gün içinde yeniden Mağaza açılmazsa Abonelik Yaşı sıfırlanır ve sıfırlama sonrası Kurumsal Üyenin açtığı yeni Mağazanın Abonelik Yaşı, yeni Mağazanın açılış tarihi itibariyle başlar. Minimum bir yılını kesintisiz dolduran üyelerin 60 gün içinde Mağazasını yeniden açması halinde; Abonelik Yaşı geri verilir.

4.2 Her Kurumsal Üye, Abonelik Yaşı esas alınarak bir rozet sahibi olacak ve bu rozet Kurumsal Üyenin Mağaza ilanlarında ve Mağaza web sayfasında görüntülenecektir. Kurumsal Üye, rozetin yalnız abonelik süresi ile ilgili bir bilgilendirme niteliğinde olduğunu, Kurumsal Üye hakkında veya Kurumsal Üye tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi hakkında TÜRKİYEPAZARI.COM’in herhangi bir taahhütte bulunmadığını, Site kullanıcılarına TÜRKİYEPAZARI.COM’in garanti verdiğine yönelik veya benzer kapsamda beyanlarda kesinlikle bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3 Kurumsal Üyenin veya Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları’nın, Mağaza Kullanım Kurallarına veya Site kurallarına, mevzuata, genel ahlak kurallarına uymadığının tespiti halinde; TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Mağazaya geçici veya sürekli kapatılabilir. Yaptırım uygulanması durumunda, Mağaza tekrar açılsa dahi rozette gözüken Abonelik Yaşı sıfırlanmış olur.

5.  Paket Değişiklikleri

5.1 Kurumsal Üye nin sahip olduğu Mağazaya en az bir adet Paket tanımlanmış olmalıdır.

5.2 Kurumsal Üye, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sunulan Paket seçenekleri arasından, il, kategori ve ilan sayısı bazında Paket seçimi yapacaktır (Örneğin: İzmir Vasıta 50 Paketi gibi). Aynı İl içerisinde kullanılmak üzere tek bir Paket sahibi olunabilecektir. Paketin kullanıldığı il dışında ilan verilmek istendiğinde, o İle ilişkin paket sahibi olunmalıdır.

5.3 Paketler, taahhütlü veya taahhütsüz olabilir. Paketlerin taahhüt tipine göre mağaza da taahhütlü ya da taahhütsüz olacaktır. İptal edilmek istendiğinde:

5.3.1 Taahhütlü Paket’te: Kurumsal Üye taahhüt ettiği süreden önce Taahhütlü Paket’ten çıkmak isterse; sahip olduğu paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, taahhüt dönemi boyunca almış olduğu indirim, indirim yansıyan aylardaki güncel Taahhütsüz Paketlerin aylık ücretlerine göre hesaplanacak, çıkan fark kendisine Taahhüt İptal Bedeli olarak fatura edilecektir. Kurumsal Üye bu fatura tutarını ödemekle yükümlü olacaktır.

5.3.2 Taahhütsüz Paket’te: Kurumsal Üyenin seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, iptalin gerçekleşeceği tarihe kadarki döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

5.3.3 Kurumsal Üye haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın geri ödeme (chargeback) talebinde bulunursa;

   5.3.3.1 Taahhütlü Paket’te; fatura bedelinin tahsil edilememiş olması üzerine Mağaza’sı kapatılacak, Mağaza Kullanım Kuralları’nın 5.3.1 maddesine göre hesaplanacak olan Taahhüt İptal Bedeli ile kredi kartına geri ödeme talebi (chargeback) yapılması üzerine iade edilen fatura bedelleri, Kurumsal Üye tarafından TÜRKİYEPAZARI.COMe ödenecektir.

   5.3.3.2 Taahhütsüz Paket’te ise; fatura bedelinin tahsil edilememiş olması üzerine Mağaza’sı kapatılacak ve kredi kartına geri ödeme talebi (chargeback) yapılması üzerine iade edilen fatura bedelleri Kurumsal Üye tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM’e ödenecektir.

5.4 Aksi kararlaştırılmadıkça Paket süresi aylık olarak tanımlanmakta olup, Kurumsal Üye Paket iptali talebini Müşteri Hizmetlerine bildirmediği sürece Paketi aylık bazda kendiliğinden yenilenecektir. Paket iptal talepleri, TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetleri’ne bildirilecektir. Talep üzerine iptal işlemi Paketin süresi sona erdiğinde gerçekleştirilecek olup, Paket süresi sona erene dek Kurumsal Üye mevcut Paketini aynen kullanmaya devam edebilecektir. Ancak Paket iptal talebini takiben Kurumsal Üye Ek İlan kullanımı yapamayacaktır. Satın alınan Paketin faturasının kesilmesi Kurumsal Üyenin tercihine göre ayın 1., 10. veya 20.günü yapılacağından, Kurumsal Üye iptal talebini en geç fatura kesim tarihinden bir gün önce mesai saati bitimine kadar bildirmiş olmalıdır.

5.5 Paketler arası geçiş talepleri, Kurumsal Müşteri Hizmetleri’ne veya Saha Satış Temsilcilerine bildirilmelidir. Paket geçişleri, mevcut Pakete ilişkin Kurumsal Üyenin taahhüdü bulunup bulunmadığına göre gerçekleştirilecektir:

5.6 Kurumsal Üyenin Paket değişikliği yapabilmesi için, ödenmemiş faturası bulunmamalıdır. Kurumsal Üye, yeni Paket limitinden hemen faydalanmak isterse; geçiş öncesi kullanılan Paket ücreti ile geçiş yapılan Paket ücreti arasındaki fark, takip eden faturaya eklenir. Kurumsal Üye, yeni Paket limitinden derhal faydalanmayı tercih etmezse, bir sonraki dönemin başında yeni Pakete geçiş yapar. Alt Pakete geçişler, sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir. Paket geçişi (alt pakete ya da üst pakete geçiş) yapıldığında, geçiş yapılan Paket in güncel fiyatından ücretlendirme yapılmaya başlanır.

5.7 Taahhütlü Paket sahibi Kurumsal Üye, Sitedeki Üst Paketlerden herhangi birine geçebilir, taahhüt süresi boyunca Üst Paketler arasındaki değişikliği birden fazla kez gerçekleştirebilir. Ancak Taahhütlü Paket sahibi Kurumsal Üyenin taahhüt süresi içinde Alt Pakete geçişi ancak bir kez mümkündür ve en fazla iki seviye Alt Pakete geçiş olarak gerçekleştirilebilir.

5.8 Taahhütlü Paket veya Taahhütsüz Paket sahibi Kurumsal Üye, Paket değişikliğini ancak aynı İl için satılan Paketler arasında yapabilir.

5.9 TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Kurumsal Üye’ye taahhüdünün sona ermesine 1 ay kala Taahhütlü Paket’inin yenileceğine dair bilgilendirme gönderilir. Taahhütlü Paket sahibinin, taahhüdünün sona ereceği döneme ilişkin faturanın kesim tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar bildirimde bulunmaması halinde; taahhüdü aynı Paket içeriği ile güncel fiyat üzerinden otomatik olarak yenilenecektir. Taahhütsüz Paket ise iptal edilmediği sürece güncel fiyatlarla otomatik olarak yenilenecektir.

5.10 Kurumsal Üye ve Alt Kullanıcılarının verdikleri ilan sayıları ile Ek İlan adetleri, Mağaza Yönetim Panelinde yayınlanmakta olup, kontrolü ve takibi Kurumsal Üyenin sorumluluğundadır.

5.11 TÜRKİYEPAZARI.COM’in Paket seçenekleri, içerikleri, fiyatları, kampanya veya teklif şartları ve Paket kullanım koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu Kurumsal Üye kabul ve taahhüt etmektedir.

 

6. Mağaza Değişiklikleri

6.1 Profesyonel Emlak Mağazasından Standart Mağazaya ve Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi içindeki mağaza tipi geçişlerinde , Pro Premium dan Pro Plus veya Pro sürümüne geçişler ile Pro Plus dan Pro sürümüne geçişler, taahhüt dönemi içerisinde sadece bir defa yapılabilir.

6.2  Kurumsal Üyenin Profesyonel Emlak Mağazasından Standart Mağazaya ve  Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi içerisindeki mağaza tiplerinin birinden diğerine  geçiş yapabilmesi için, ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.

6.3 Kurumsal Üye, geçiş yapmak istediği Mağazadan hemen faydalanmak isterse; geçiş öncesi kullandığı Mağazanın ilgili paket ücreti ile geçiş yapmak istediği Mağazanın ilgili paket ücreti arasındaki fark, takip eden faturaya eklenir. Kurumsal Üye, geçiş yaptığı Mağaza özelliklerinden derhal faydalanmayı tercih etmezse, geçiş bir sonraki dönemin başında yapılır.

6.4 Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi içindeki mağaza tipi geçişlerinde , Pro Premium dan Pro Plus veya Pro sürümüne geçişler ile Pro Plus dan Pro sürümüne geçişler ve Profesyonel Emlak Mağazasından Standart Mağazaya geçişler sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir. Geçiş yapıldığında, geçiş yapılan Mağazanın ilgili paketinin güncel fiyatından ücretlendirme yapılmaya başlanır.

7. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı

7.1 Kurumsal Üye, almış olduğu hizmetin bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerini, TÜRKİYEPAZARI.COM’in kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine tanımlayacaktır.

7.2 Kurumsal Üye, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda TÜRKİYEPAZARI.COM’in çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün TÜRKİYEPAZARI.COM’in çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.3 Kurumsal Üye, kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda TÜRKİYEPAZARI.COM’in kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM’e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, Mağaza açılışı sırasındaki ‘Kart Ekleme Adımı’ aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  Kurumsal Üye, kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, Mağaza Yönetim Panelinden yeni bir kredi kartı ekleyebilir, mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. Kurumsal Üyenin sistemde en az bir adet kredi kartının kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kredi kartı bilgileri silinemez.

7.5 Kurumsal Üyenin TÜRKİYEPAZARI.COMden almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, Kurumsal Üye tarafından tanımlanmış kredi kartından ödeme günü geldiğinde otomatik olarak tahsil edilecektir.

8. Faturalandırma ve Ödeme

8.1 Kurumsal Üyenin satın aldığı tüm Paketlere, varsa Ek Ürün/Ek Hizmetlere ve Ek İlan kullanımlarına ilişkin ödenecek toplam tutar için aylık bazda tek bir fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi; Kurumsal Üyenin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’si olarak belirlenecektir. Kurumsal Üyenin belirlemiş olduğu fatura kesim tarihi, satın alacağı yeni Paketler için de uygulanacaktır. Ödenen ve ödenmesi gereken faturalar Kurumsal Üye tarafından Standart Mağazada Bana Özel sayfasında, Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesinde Ofisim sayfasında ‘Ödeme Bilgilerim’ altında görülebilir. 

8.2 Faturalama, hizmet alınacak Paketin süresinin başlangıcında peşin olarak, her bir fatura döneminin başında yapılacaktır. Mağaza açılışını takip eden ilk fatura, Kurumsal Üyenin siteye kayıt olduğu tarih ile fatura tarihi arasındaki süre esas alınarak oransal olarak hesaplanacak, peşin ödemesi alınacak aya ilişkin fatura bedeline eklenecektir.

8.3 Kurumsal Üyenin mevcut paketini aşan ilan vermesi halinde tahakkuk edecek Ek İlan ücreti ve Paketler arası değişiklikten doğan ücret farkları bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Kurumsal Üyenin Ek İlan ve/veya Ek Ürün/Ek Hizmetten yararlanabilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.

8.4 Kurumsal Üye, herhangi bir zamanda TÜRKİYEPAZARI.COM Müşteri Hizmetleri aracılığı ile fatura kesim tarihini değiştirebilecek olup, kayıtlı fatura kesim tarihi ile seçilen fatura tarihi arasındaki dönem için oransal hesaplama (prorata) yapılarak fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi değişikliği halinde;

8.4.1 Taahhütlü Paket sahibi Kurumsal Üye tarafından bir taahhüt döneminde yalnızca bir kere olmak kaydıyla fatura kesim tarihi değiştirilebilecektir.

8.4.2 Taahhütsüz Paket sahibi Kurumsal Üye tarafından fatura kesim tarihi değişikliği gerçekleştirilmesi halinde; müteakip 3 (üç) fatura dönemi boyunca yeniden değişiklik yapılmayacaktır.

8.5 Kurumsal Üyenin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’sinde fatura kesilmesi üzerine, kredi kartından fatura kesim tarihinde tahsilat gerçekleştirilecek olup, ilgili fatura Kurumsal Üyeye gönderilecektir. Herhangi bir nedenle tahsilatın gerçekleştirilememesi durumunda; Kurumsal Üye:

8.5.1 Fatura kesim tarihinden itibaren 10 (on) gün boyunca Mağazasını tüm fonksiyonlarıyla normal şekilde kullanmaya devam edecektir. Faturanın ödenmemesinden dolayı herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayacak ancak Ek İlan kullanma hakkından yararlanamayacak, yeni bir Paket satın alamayacak, Paket değişikliği yapamayacaktır. 10 (on) günlük süre boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

8.5.2 Fatura kesim tarihinden sonraki 11. gün ile ikinci fatura kesim tarihi arasındaki dönemde tahsilat halen gerçekleştirilememiş ise; yeni ilan verilemeyecek, pasifteki bir ilan yayına alınamayacak ancak yayındaki ilanlar düzenlenebilecek, yayından kaldırılabilecek ve Kurumsal Üye Mağaza Yönetim Panelini kullanmaya devam edebilecektir. Bu dönem içerisinde fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

8.5.3 İkinci fatura kesim tarihine gelindiğinde halen tahsilat gerçekleştirilememiş ise; Kurumsal Üyenin tüm ilanları yayından kaldırılacak, Mağaza ve Mağazaya bağlı tüm Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcılarının Mağaza kullanımı kapatılacak, ödenmeyen faturaların tahsili için yasal takip başlatılacaktır. Kurumsal Üye, bu tarih itibariyle Mağaza Yönetim Paneline giriş yapamayacaktır. 

8.5.5 Eğer Kurumsal Üyenin taahhütlü olarak aldığı Paketler varsa, 5.3.1.maddedeki düzenleme geçerli olacak, taahhütlü olarak satın aldığı Paketler için geçmişe dönük olarak aldığı taahhüt indirimleri Kurumsal Üyeye faturalanacaktır. Mağaza kapatıldıktan sonraki 90 gün boyunca ödenmemiş fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır. Mağazaya ait borç varken, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile Mağaza açılmasına izin verilmeyecektir. 90 günlük süre içinde ödenmemiş faturalar tahsil edilse dahi Mağaza kapanmış olacaktır. Kurumsal Üye yeniden Mağaza açmak isterse, Mağaza açmaya yönelik tüm işlemleri yeniden yapmakla yükümlü olacaktır. İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ kategorisine ait Güvenli Elektronik Ticaret (GET) süreci devam eden ilanlar için Kurumsal Üye sadece TÜRKİYEPAZARI.COM’in Çağrı Merkezi üzerinden destek alarak GET sürecini tamamlayabilecektir.

8.6 Kurumsal Üyeye kesilecek aylık  faturanın toplam bedeli TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirlenecek aylık limiti geçmeyecektir. Bu limite ulaşılması halinde, Kurumsal Üye ücrete tabi ek işlem yapamayacaktır. TÜRKİYEPAZARI.COM işbu üst limit tutarını dilediği zamanda, dilediği oranda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

9. Kurumsal Üyeliğin ve Mağazaların İptali;

9.1 Kurumsal Üyenin Mağazasını kapatmak istemesi veya şartların oluşması halinde TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Mağazasının kapatılması durumunda, Kurumsal Üyeliği de iptal edilir. Kurumsal Üyelik her ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin, Kurumsal Üyenin Mağazası da otomatik olarak kapatılacaktır. Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde TÜRKİYEPAZARI.COM Kurumsal Üye ve Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcılarının ilan vermesini durdurabilir veya Mağaza kullanım hakkını askıya alabilir. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise Kurumsal Üyeliğini sona erdirebilir:

         9.1.1 Kurumsal Üye ve/veya Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcılarının, Mağaza Kullanım Kuralları’na ve/veya Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunması, hak ihlali yaratması,

                9.1.2 Kurumsal Üyelik ve Mağaza açılması sırasında veya sonrasında eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmayan bilgi verilmesi"

                9.1.3 İlan Verme Kuralları’na aykırı davranması

                9.1.4 Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunması, mevzuat gereği haiz olması gereken şartları haiz olmadığının tespit edilmesi

9.2 Mağazanın askıya alınması halinde; Kurumsal Üye ve Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları belirtilen süre içinde ilan girişinde bulunamaz. Bu durumda, TÜRKİYEPAZARI.COM’in ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan Mağazası kapatılan Kurumsal Üye sorumlu olacaktır. Uygunsuzluğun devam etmesi üzerine üyeliğinin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sona erdirilmesi halinde; Kurumsal Üyeye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak, herhangi bir sebeple edindiği ücretsiz/hediye dopingler de iade edilmeyerek iptal olacaktır.

9.3 Kurumsal Üyenin kendi isteği ile üyeliğini iptal etmek istemesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurumsal Üyeliğinin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından iptali halinde; artık Bireysel Üyelik’e dönüş yapamayacak, Bireysel Üyeye tanınan haklardan yararlanamayacaktır.

9.4 Kurumsal Üyenin ‘Paket’ini iptal ettirmesi nedeniyle ‘Paket’i kalmaz ise, iptal talebinde bulunduğu Paket dönemi sonunda Mağazası kapatılacaktır.

9.5 Kurumsal Üye Mağaza başvurusunda bulunduğu sırada veya sonraki bir tarihte GALERİM ürününü talep etmişse, Kurumsal Üyeliğin iptali ile GALERİM ürünü de iptal edilecektir.

9.6 Kurumsal Üye Mağaza başvurusunda bulunduğu sırada veya sonraki bir tarihte EMLAK OFİSİM ürününü talep etmişse, Kurumsal Üyeliğin iptali ile EMLAK OFİSİM ürünü de iptal edilecektir.

 

EK-8 Reklam Kullanım Kuralları

1.     Tanımlar

Reklam: Kurumsal Üyenin kendine ait ürünlerin, hizmetlerin ve/veya markaların reklamlarını Site dahilinde yayınlamak üzere oluşturabileceği, düzenleyebileceği ve bu reklamların performanslarını takip edebileceği bir yönetim panelinin Kurumsal Üyeye sunulmasını sağlayan Reklam Platformu ürünüdür.

Site: www.Türkiyepazarı.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan TÜRKİYEPAZARI.COMin Hizmetlerini sunduğu internet sitesidir.

Kullanıcı: Siteye erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kurumsal Üye: Sitea üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren Kullanıcıdır.

Türkiyepazarı.com Doğal Reklam: Kurumsal Üyelerin Reklam kullanarak oluşturduğu, Türkiyepazarı.com.tr arama sonuç listelerinde yayınlanan ilan görünümlü bir reklam ürünüdür.

2.     Reklam Kuralları:

2.1 "Reklam Kuralları, Kurumsal Üyelerin Reklam yayınlamasına ilişkin kuralları içermekte olup, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. Kurumsal Üye,  Reklam Kurallarını kabul etmekle "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından açıklanan tüm açıklama ve kurallara uygun davranmayı kabul etmiş olmaktadır. Reklam Kurallarında düzenleme olmayan durumlarda, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak olup, düzenlemeler arasında çelişki olması halinde işbu Reklam Kuralları üstün tutulacaktır. 

2.2 "TÜRKİYEPAZARI.COM", herhangi bir zamanda Reklam Kurallarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından yapılan tüm güncellemeler, değişiklikler, teklifler ve kampanyalar Siteda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Kurumsal Üyenin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren Reklam yayınlamaya devam etmesi, değişiklikleri otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. "TÜRKİYEPAZARI.COM"un; reklam fiyatlandırmasında ve reklam yayın koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapabileceğini, yapılacak değişikliklerle ilgili "TÜRKİYEPAZARI.COM"un herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmadığını "Kurumsal Üye" kabul etmektedir.

2.3 Reklam hizmetinden, reklamını yapmak, tanıtmak istediği en az bir ürünü, hizmeti veya markası olan tüm Kurumsal Üyeler faydalanabilir. 

2.4 Reklam hizmetinin başlangıç giriş ücreti veya herhangi bir sabit üyelik ücreti yoktur. Kurumsal Üye, Reklam Kurallarını onaylaması üzerine ilgili yönetim panellerine erişerek yayınlamak istediği reklamı tanımlayabilir ve sistemi ücretsiz olarak kullanmaya başlar. Ücretlendirme süreci; Kurumsal Üyenin reklamı Siteda yayına alındığında Kullanıcılar tarafından tıklanması halinde başlar. Ücretlendirmede kullanılacak tek bir tıklamanın bedeli; Kurumsal Üyelerin, reklam verilmek istenen ilgili alan için "Reklam" a giriş yaptıkları tıklama başı tekliflerin gerçek zamanlı dinamik karşılaştırılmaları ve "TÜRKİYEPAZARI.COM" un belirlemiş olduğu fiyat algoritmaları (taban/tavan fiyat vb.)  kullanılarak hesaplanır. Hesaplamalar sonucunda açık arttırmayı kazanan teklifin sahibi "Kurumsal Üyenin reklamı, iş bu sözleşmede ilgili maddelerde belirlenmiş reklam verme koşullarına uygun olması ve yayınlanmak için onaylanması şartıyla, Türkiyepazarı.com Doğal Reklam alanında gösterilmeye başlanır.

2.5 Kurumsal Üye, yönetim panellerinde her reklam için tıklama ücreti üst limiti belirleyecektir. Kurumsal Üye reklamı yayına almaz veya yayındaki reklamları kullanıcılar tarafından tıklanmaz ise; Kurumsal Üye herhangi bir ücret ödemekle yükümlü olmayacaktır. Ancak sistemde yayınlanan reklamlar tıklandıkça kullanım bedeli oluşacaktır.  

2.6 Kurumsal Üye tarafından Reklam üzerinden tanımlanan reklamlar otomatik olarak TÜRKİYEPAZARI.COMe gönderilir. TÜRKİYEPAZARI.COM tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylanan reklamlar,  Siteda belirlenen alanlarda yayına alınmak için açık arttırma sisteminde değerlendirmeye alınır.  Siteda yayınlanan güncel "Yasaklı Ürünler Listesi"nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun olan ürün ve hizmetler hakkında,Sitedaki Reklam Verme Kuralları’na uygun olarak reklam yayını yapılabilir. Reklamın başlığı ve açıklama kısmına telefon numarası yazılmamalıdır. TÜRKİYEPAZARI.COM, Siteda yayınlanacak reklamların belirlenmesi konusunda tek yetkilidir, mevzuata ve Site kurallarına uygun olsa da reklamı yayına almama hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca, TÜRKİYEPAZARI.COM, Reklam alanında yayınlanacak olan reklamların yönlendirileceği linkleri istediği gibi sınırlayabilir, hangi linklerin verilip verilmeyeceğine dair kuralları dilediği gibi belirleyebilir. Bu sebeple, Kurumsal Üye TÜRKİYEPAZARI.COM un belirlediği koşullar çerçevesinde reklam yayını başvurusu yapabileceğini, reklam yayın başvurusunun herhangi bir sebeple onaylanmaması ihtimali olduğunu kabul etmekte olup, başvurusunun reddi halinde herhangi bir şikâyette bulunmayacağını, tazminat veya sair talepler yöneltmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

2.7 "Kurumsal Üye" tarafından "Reklam" üzerinden tanımlanan reklamlar, "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylansa ve yayına alınsa bile, sürekli kontrol edilmeye devam edilir. Yapılan düzenli kontroller esnasında, reklam veya reklamı yapılan ürün/hizmet/web sitesinde uygunsuz bir durum tespit edilirse; reklam yayından kaldırılabilir. Reklamın genel ahlaka, kamu düzenine, mevzuata, Sitedaki kurallara aykırı olduğunun veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi halinde, TÜRKİYEPAZARI.COMin ilgili reklamın yayınını durdurma, ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın reklamı kalıcı olarak yayından kaldırma hakkı bulunmaktadır.

2.8 Kurumsal Üye yayına çıkan reklamların performanslarını Reklam yönetim paneli üzerinden takip edebilir. Reklamın yayınını dilediği zaman durdurabilir, sonrasında yeniden yayına alabilir veya tamamen iptal edebilir. Site genelinde yayınlanan reklamlar, TÜRKİYEPAZARI.COM a ait algoritmalar üzerinden otomatik olarak açık artırma yöntemine tabi tutuldukları için, reklamların yayınlanması ve tüketilmesi amacıyla uygun fiyatlamaların ve etkili reklam materyallerinin kullanılması sorumluluğu tamamen Kurumsal Üyeye aittir. Üyenin iş planı dahilinde tamamlanamayan reklam kampanyalarından doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kurumsal Üyeye aittir.

2.9 Reklam yönetim panelinde Kurumsal Üyenin reklamlarına ilişkin yayımlanan performans raporları nihaidir ve TÜRKİYEPAZARI.COM un Kurumsal Üyeye keseceği faturaları bu raporlara göre belirlenir. Kurumsal Üye kendi reklamlarının performanslarını ayrıca üçüncü parti araçlarla, yazılımlarla takip edebilir ama burada kendi gözlemleyeceği veriler ile Reklam yönetim paneli verileri arasında fark gözlemlenirse Reklam panel verileri doğru olarak kabul edilir. Bu sebeple Kurumsal Üyenin başka yazılımlarla elde edeceği veriler TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından kesilen faturalar tutarlarına veya Reklam yönetim panelindeki performans verilerine itiraz amaçlı olarak kullanılamaz.

2.10 "Reklam" münhasıran "TÜRKİYEPAZARI.COM" a ait sistem ile entegre şekilde çalışır. "Reklam"ın yönetim paneline yalnızca "Kurumsal Üye" giriş yapabilir, "Mağaza"ların alt kullanıcıları giriş yapamaz. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan "Kurumsal Üye" sorumlu olur.

2.11 Reklamda, açıklama, logo, alt başlık, kategori adı gibi reklama ilişkin alanlarda siyasi ifadeler, üçüncü şahıslarca tescil edilmiş bir firma unvanı veya marka kullanılamaz.

2.12 Kurumsal Üye reklam yayınlama haklarının tamamını veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandıramaz, devredemez veya herhangi bir şekilde bu haklarından başkalarını faydalandıramaz.  

2.13 Kurumsal Üye, Reklam dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin, görsellerin ve içeriklerin (varsa video veya audio) medyaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi, içerik ve reklamların Reklam üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, reklam içeriğinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. TÜRKİYEPAZARI.COM un "Kurumsal Üye"ler tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Reklam içeriğinin yanlış veya hatalı olmasından veya reklamın yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. 

2.14 Kurumsal Üye, reklamını yaptığı ürünlerin, markaların, hizmetlerin sitelerinde yayınladığı bilgiler, içerikler, reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Reklamın genel ahlaka, reklam ile ilgili etik kurallara ve mevzuata aykırı bir şekilde veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte olması sebebiyle "TÜRKİYEPAZARI.COM"a bir dava, talep, ceza veya şikâyet yöneltilmesi halinde; bu dava, talep, ceza veya şikâyet "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından KURUMSAL ÜYEye ihbar edilebilecektir. Bu durumda Kurumsal Üye; "TÜRKİYEPAZARI.COM"un savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği sağlayacağını, "TÜRKİYEPAZARI.COM"un zarar görmemesini sağlamak için elinden gelen maksimum gayreti göstereceğini, bahsi geçen idari veya adli işlem, dava, talep, ceza ve şikâyet sonucu "TÜRKİYEPAZARI.COM"un herhangi bir zarara uğraması durumunda; maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ve idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal karşılayacağını, "TÜRKİYEPAZARI.COM"un sair masraflarını ve üçüncü kişilerin taleplerini ödeyeceğini kabul, ve taahhüt etmektedir.

2.15 Reklam hizmetinden yararlanan Kurumsal Üyeler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "TÜRKİYEPAZARI.COM"un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

2.16. Kurumsal Üye işbu Reklam Kullanım Kuralları konusu reklam sistemi fonksiyonlarını kullanabilmek için Türkiyepazarı.com.tr üzerinden girdiği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilebilecek kendisine ait kişisel verilerinin Türkiyepazarı.com.tr Reklam fonksiyonlarının kullanılabilmesi için gerekli olduğunu, bu bakımdan Reklam fonksiyonunu kullanmak için ifa şartı teşkil ettiğini, Türkiyepazarı.com.tr’un bu bilgileri Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ve Bilgilendirme kapsamında kullandığını bildiğini, kişisel verileri ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması sayfasındaki aydınlatma metnini okuduğunu ve haklarını bildiğini, kendi verileri dışında üçüncü kişilerin kişisel verilerini veya özel nitelikli kişisel verilerini Türkiyepazarı.com.tr Siteine girmesi veya Türkiyepazarı.com.tr Sitei üzerinden bu verileri kullanması durumunda bu verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Türkiyepazarı.com.tr’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumsal üye; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme tarafınca konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde TÜRKİYEPAZARI.COM un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.17 Reklamda yayınlanan reklamların gerektiğinde "TÜRKİYEPAZARI.COM"un tanıtım ve pazarlama amaçlı faaliyetlerinde kullanılmasına Kurumsal Üye onay vermektedir.

2.18  TÜRKİYEPAZARI.COM, Reklamın mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve Reklamda tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için makul gayreti gösterecektir. Buna rağmen Reklamda yayınında yaşanan aksaklıklar yaşanması halinde; Kurumsal Üye 0 850 303 41 33 no’dan TÜRKİYEPAZARI.COM müşteri hizmetlerine bildirimde bulunabilir. Kurumsal Üye, yaşanan aksaklıklarla ilgili TÜRKİYEPAZARI.COMden herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan etmektedir.

2.19  "TÜRKİYEPAZARI.COM", Reklam hizmetinden faydalanan Kurumsal Üye’nin yaptığı (kategori, lokasyon vd.) hedeflemeleri değiştirebilir, reklamları arama sonuçlarında dilediği alanlarda dilediği kullanıcılara gösterebilir.

3. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı

3.1 Kurumsal Üye, Almış olduğu hizmetlerden hizmet bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerinin saklanmasını isterse; kredi kartı bilgilerini TÜRKİYEPAZARI.COM un kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine kendisi tanımlayacaktır.

3.2 Kurumsal Üye, Reklam Kurallarını onaylayarak kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda TÜRKİYEPAZARI.COM un çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün TÜRKİYEPAZARI.COM un çalışmakta olduğu firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.3 Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda TÜRKİYEPAZARI.COM un kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM a karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, Yapılacak olan tahsilat işlemleri sonucunda, TürkiyePazarı.com un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşunun ödeme ekranında Ödeme menüsü altında gerçekleştirilecek olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, Üye bu menüde  yeni bir kredi kartı ekleyebilir veya mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. Kurumsal Üyenin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.

3.5 Üyenin TÜRKİYEPAZARI.COM dan almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, Üye tarafından tanımlanmış kredi kartından tahsil edilecektir.

Emlak Ofisim Üyelik Sözleşmesi

TÜRKİYEPAZARI.COM.TR EMLAK OFİSİM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve TÜRKİYEPAZARI.COM. Site Üyelik Sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan işbu TÜRKİYEPAZARI.COM EMLAK OFİSİM Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır), www.Türkiyepazarı.com ile Siteye üye olurken bilgilerini paylaşan üye (Bundan böyle kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup; Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

EMLAK OFİSİM: Üye’ye internet sitesini ve emlak yönetimini organize edebileceği bir yönetim paneli sunulmasını sağlayan; Üye tarafından talep edilmesi halinde Üye adına Üyenin beyan ettiği bilgiler ile bir adet ile sınırlı olmak üzere alan adı tescili başvurularının yapılmasını ve yönetilmesini sağlayan, TÜRKİYEPAZARI.COM Site Üyelik Sözleşmesi kapsamında bir Hizmet olan Emlak Portföy Yönetim Sistemi ürünü.

"Üye": www.TÜRKİYEPAZARI.COM.tr Siteına üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

"Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

Site: www.Türkiyepazarı.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan TÜRKİYEPAZARI.COM’in hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından "Site" üzerinden sunulan EMLAK OFİSİM hizmetlerinin kapsamının, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. "Üye", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. EMLAK OFİSİM Hizmeti Kullanımı Şartları

4.1.EMLAK OFİSİM hizmetinden yalnızca Siteda mağazası bulunan Üyeler faydalanabilir. Üyeye ait her bir mağaza başına 1 (bir) adet EMLAK OFİSİM tahsis edilmesi mümkündür. 24.03.2020 tarihinden sonra TÜRKİYEPAZARI.COM’e üye olanlar ücretli olarak web sitesi hizmetinden yararlanabilecek, 24.03.2020 tarihi öncesinde üye olmuş olanlar ise; mevcut taahhüt süresi sonunda yenileme yaptıklarında web sitesi hizmetinden ücret ödeyerek yararlanabileceklerdir. Bu amaçla halihazırda web sitesi hizmetinden yararlanmakta olan Üyelere taahhüt döneminin sonunda taahhüt yenilemesi ile birlikte mevcut web sitesi tanımlanacak, web sitesi hizmeti ücreti bildirilecektir. Üye, tanımlanan web sitesi hizmetini dilerse TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından bildirilen süre içinde iptal edebilecektir. Bu durumda web sitesi hizmeti için tahsil edilmiş olan tutar, bakiye olarak Üyenin hesabına eklenecektir. Web sitesi hizmeti ücreti ilan paketi büyüklüğüne göre değişmekte olup, paket değişikliği yapıldığında Web sitesi hizmeti ücreti de değişecektir. TÜRKİYEPAZARI.COM un ilgili ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep etme hakkı saklıdır.

4.2. EMLAK OFİSİM münhasıran TÜRKİYEPAZARI.COM a ait sistem ile Üyeye tahsisli bulunan mağaza ile entegre şekilde çalışır. EMLAK OFİSİM in yönetim paneline yalnızca Üyenin Sitedaki mağazasında bulunan alt kullanıcılar ve mağaza yöneticisi giriş yapabilir. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan Üye sorumlu olur.

4.3. EMLAK OFİSİM, Üye adına kayıtlı bulunan alan adı ile entegre şekilde çalışabileceği gibi, Üye tarafından bu yönde bir talep gelmesi halinde, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Üye nam ve hesabına yeni bir alan adı tescil edilmesi de mümkündür. Bu şekilde tescili gerçekleştirilecek alan adı, hukuka ve ahlaka uygun olarak ve üçüncü kişilerin haklarına halel getirmeksizin Üye tarafından tespit edilir; alan adı tescili başvurusu sırasında sunulması gereken bilgiler Üye tarafından TÜRKİYEPAZARI.COM a bildirilir; Üye söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olacağını taahhüt eder. TÜRKİYEPAZARI.COM Üye tarafından bildirilen bilgiler ve alan adı talebinin gerçekleştirileceği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup herhangi bir sebep göstermeden alan adı taleplerini geri çevirebilir; söz konu alan adı tahsis edilse dahi Üye alan adının hukuki uyuşmazlıklar ve/veya ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kuralları uyarınca terkinin veya üçüncü bir kişiye tahsisinin mümkün olabileceğini, söz konusu süreçlerde TÜRKİYEPAZARI.COM un herhangi bir faaliyeti ve sorumluluğu olmadığını ve olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alan adının tescili, yönetilmesi, gereken hallerde yenilenmesi işlemleri TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, söz konusu alan adı TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından AUTH CODE un transferi ile birlikte Üyeye devredilir. Bu devir dışında Üyeye Üye tarafından oluşturulan veya TÜRKİYEPAZARI.COM a iletilen veya TÜRKİYEPAZARI.COM veya üçüncü kişiler tarafından oluşturulan veya iletilen herhangi bir veri verilmeyecek olup bu verilerle ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4. Üye tarafından EMLAK OFİSİM üzerinden verilen ilanlar otomatik olarak TÜRKİYEPAZARI.COMe gönderilir. Üye, EMLAK OFİSİM üzerinden verdiği ilanların, görsellerin, açıklamaların içeriğinden bizzat sorumlu olur. Üye, girişini yaptığı ilanların TÜRKİYEPAZARI.COM un ilan verme ve mağaza kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını kabul eder.

4.5. EMLAK OFİSİM üzerindeki her türlü mülkiyet hakkı ile EMLAK OFİSİM, ilgili yazılım, arayüz, kaynak kodları vb. üzerindeki 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran TÜRKİYEPAZARI.COM a aittir. İşbu sözleşme hiçbir şekilde EMLAK OFİSİM üzerindeki herhangi bir hakkın kısmen veya tamamen, geçici ya da daimi şekilde Üyeye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Üyenin EMLAK OFİSİMi kullanımı işbu sözleşmenin amacıyla sınırlı olup, Üyenin EMLAK OFİSİM üzerinde herhangi bir değişiklik yapması, kaynak kodlarına erişmesi, çoğaltması, kopyalaması, yayması yasaktır. Üye EMLAK OFİSİM kapsamındaki internet sitesinin kodları içerisine TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirtilecek şekilde TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından verilecek analiz kodlarını yerleştirecektir. Bu sitede yayınlanan ilanların tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları münhasıran TÜRKİYEPAZARI.COM a ait olduğundan, ilanların kopyalanması, başka mecralarda yayınlanması, başka veri tabanlarına aktarılması, üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına açılması, ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere ilanların işlenmesi yasaktır.

4.6. TÜRKİYEPAZARI.COM, EMLAK OFİSİM' in mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve EMLAK OFİSİMde tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için azami gayret gösterecektir. Bu çerçevede, EMLAK OFİSİMde yaşanan aksaklıklar Üye tarafından 0 850 3034133 numaralı TÜRKİYEPAZARI.COM müşteri hizmetlerine bildirilecek ve mümkün olan en kısa sürede TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından giderilmeye çalışılacaktır. Üye, söz konusu aksaklıklarla ilgili olarak TÜRKİYEPAZARI.COM dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Üye, Site üzerinde işlem gerçekleştirirken ve EMLAK OFİSİM hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, TÜRKİYEPAZARI.COM.Tr Site Üyelik Sözleşmesi kapsamında kabul etmiş olduğu hizmet kullanım koşullarına, "Site"nin ve EMLAK OFİSİM' in ilgili alanlarında yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2. "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM"un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde Üyenin EMLAK OFİSİM ya da Site üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca TÜRKİYEPAZARI.COM a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde TÜRKİYEPAZARI.COM Üyenin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.3. "Üye"lerin, "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, "TÜRKİYEPAZARI.COM"un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.4. "Üye"ler " EMLAK OFİSİM " dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin " EMLAK OFİSİM " üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye"ler tarafından "TÜRKİYEPAZARI.COM"a iletilen veya " EMLAK OFİSİM " üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM"un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.6. Üyenin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması, özellikle alan adı ve internet sitesinde yayınladığı reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan münhasıran Üye sorumludur. Üyenin söz konusu ihlalleri nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COM un herhangi bir zarara uğraması, bir zararı tazminle veya ceza ile mükellef olması ya da bir talebe maruz kalması halinde; ilgili tüm talep ve tutarlar ferileri ile birlikte Üyeye rücu edilecektir.

5.7. "Site"de "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "TÜRKİYEPAZARI.COM"un, "TÜRKİYEPAZARI.COM" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.8. "TÜRKİYEPAZARI.COM", " EMLAK OFİSİM " kapsamında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "TÜRKİYEPAZARI.COM"un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından yapabilir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.9. "TÜRKİYEPAZARI.COM", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. EMLAK OFİSİM müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, TÜRKİYEPAZARI.COM’un bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10.  EMLAK OFİSİM hizmetinden yararlanan Üyeler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "TÜRKİYEPAZARI.COM"un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, siyasi propaganda niteliğinde, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, eşitlik mevzuatına, insan haklarına, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

6.1. İşbu sözleşme Üye tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, daha önce feshedilmediği sürece Üyenin Site Üyelik Sözleşmesi kapsamında mağazayı kullanma hakkı devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin Emlak Ofisimkullanım hakkına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, kullanıma son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye ve ilgili diğer kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "TÜRKİYEPAZARI.COM" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından tespit edilmesi veya "TÜRKİYEPAZARI.COM"un ticari kararları veya TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "TÜRKİYEPAZARI.COM"un kendi iradesi ile verilecektir.

7. Genel Hükümler

7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "TÜRKİYEPAZARI.COM" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "TÜRKİYEPAZARI.COM" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "TÜRKİYEPAZARI.COM"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TÜRKİYEPAZARI.COM"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.2. İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak ve Mersin (Silifke) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7.3. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda tarafların kendi veritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,karşı tarafı yemin teklifinden beri kıldıklarını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, Site Üyelik Sözleşmesi mutatis mutandis uygulanacaktır.

Galerim Sözleşmesi

TÜRKİYEPAZARI.COM.TR GALERİM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve TÜRKİYEPAZARI.COM. Site Üyelik Sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan işbu TÜRKİYEPAZARI.COM EMLAK OFİSİM Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır), www.Türkiyepazarı.com ile Siteye üye olurken bilgilerini paylaşan üye (Bundan böyle kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup; Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 2. Tanımlar

GALERİM: Üye’ye TÜRKİYEPAZARI.COM a girdiği ilanları görüntüleyebileceği bir web tabanlı uygulama olarak Üye tarafından talep edilmesi halinde Üye adına Üyenin beyan ettiği bilgiler ile bir adet ile sınırlı olmak üzere alan sağlanan, adı tescili başvurularının yapılmasını ve yönetilmesini sağlayan, TÜRKİYEPAZARI.COM Site Üyelik Sözleşmesi kapsamında Vasıta Portföy Yönetim Sistemi ürünü.

 "Üye": Siteye üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

 "Kullanıcı": "Site"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

 Site: www.Türkiyepazarı.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan TÜRKİYEPAZARI.COM’un hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından "Site" üzerinden sunulan GALERİM hizmetlerinin kapsamının, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. "Üye", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından açıklanan her türlü beyan ve şartı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyan ve şartlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. GALERİM Hizmeti Kullanımı Şartları

 4.1. GALERİM hizmetinden yalnızca Sitede mağazası bulunan Üyeler faydalanabilir. Üyeye ait her bir mağaza başına 1 (bir) adet GALERİM tahsis edilmesi mümkündür. GALERİM hizmetinden yararlanmakta olan Üyelere taahhüt döneminin sonunda taahhüt yenilemesi ile birlikte mevcut GALERİM hizmeti tanımlanacak, GALERİM hizmeti ücreti bildirilecektir. Üye, tanımlanan GALERİM hizmetini dilerse TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından bildirilen süre içinde iptal edebilecektir. Bu durumda GALERİM hizmeti için tahsil edilmiş olan tutar, bakiye olarak Üyenin hesabına eklenecektir. GALERİM hizmeti ücreti ilan paketi büyüklüğüne göre değişmekte olup, paket değişikliği yapıldığında GALERİM hizmeti ücreti de değişecektir. TÜRKİYEPAZARI.COMin ilgili ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ücret talep etme hakkı saklıdır.

 4.2. GALERİM, Üye adına kayıtlı bulunan alan adı ile entegre şekilde çalışabileceği gibi, Üye tarafından bu yönde bir talep gelmesi halinde, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından Üye nam ve hesabına yeni bir alan adı tescil edilmesi şeklinde de mümkündür. Bu şekilde tescili gerçekleştirilecek alan adı, hukuka ve ahlaka uygun olarak ve üçüncü kişilerin haklarına halel getirmeksizin Üye tarafından tespit edilir; alan adı tescili başvurusu sırasında sunulması gereken bilgiler Üye tarafından TÜRKİYEPAZARI.COMe bildirilir; Üye söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olacağını taahhüt eder. TÜRKİYEPAZARI.COM Üye tarafından bildirilen bilgiler ve alan adı talebinin yerine getirileceği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup, herhangi bir sebep göstermeden alan adı taleplerini geri çevirebilir; söz konu alan adı tahsis edilse dahi Üye alan adının hukuki uyuşmazlıklar ve/veya ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kuralları uyarınca terkinin, kullanıma kapatılmasının veya üçüncü bir kişiye tahsisinin mümkün olabileceğini, söz konusu süreçlerde TÜRKİYEPAZARI.COMin herhangi bir kusuru ve sorumluluğu olmadığını ve olmayacağını kabul, herhangi bir hukuki, cezai veya idari yaptırım halinde Üye bizzat kendisinin sorumlu olacağını beyan ve taahhüt eder. Alan adının sahibi TÜRKİYEPAZARI.COM olacağı için alan adındaki iletişim bilgileri TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından doldurulacaktır. Alan adının tescili, yönetilmesi, gereken hallerde yenilenmesi işlemleri TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, söz konusu alan adı TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından AUTH CODEun transferi ile birlikte Üyeye devredilir. Bu devir dışında Üyeye Üye tarafından oluşturulan veya TÜRKİYEPAZARI.COMe iletilen veya TÜRKİYEPAZARI.COM veya üçüncü kişiler tarafından oluşturulan veya iletilen herhangi bir veri verilmeyecek olup bu verilerle ilgili TÜRKİYEPAZARI.COMin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3. Üye tarafından TÜRKİYEPAZARI.COMe verilen ilanlar GALERİM üzerinde 1 saat içerisinde otomatik olarak görüntülenir. TÜRKİYEPAZARI.COMden silinen ilanlar GALERİMden de otomatik olarak 1 saat içerisinde silinir. Üye, girişini yaptığı ilanların TÜRKİYEPAZARI.COMin ilan verme kurallarına ve mağaza kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını, ilanlar hakkında herhangi bir hukuki, cezai veya idari yaptırım uygulanması halinde Üye bizzat kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

 4.4. GALERİM üzerindeki her türlü kapsamında korunan tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran TÜRKİYEPAZARI.COMe aittir. İşbu sözleşme hiçbir şekilde GALERİM üzerindeki herhangi bir hakkın kısmen veya tamamen, geçici ya da daimi şekilde Üyeye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Üyenin GALERİMni kullanımı işbu sözleşmenin amacıyla sınırlı olup, Üyenin GALERİM üzerinde herhangi bir değişiklik yapması, kaynak kodlarına erişmesi, çoğaltması, kopyalaması, yayması yasaktır. Üye GALERİM kapsamındaki internet sitesinin kodları içerisine TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından belirtilecek şekilde TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından verilecek analiz kodlarını yerleştirecektir.

 4.5. TÜRKİYEPAZARI.COM, GALERİMnin mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve GALERİMde tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için azami gayret gösterecektir. Bu çerçevede, GALERİMde yaşanan aksaklıklar Üye tarafından 0 850 303 41 33 numaralı TÜRKİYEPAZARI.COM müşteri hizmetlerine bildirilecek ve mümkün olan en kısa sürede TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından giderilmeye çalışılacaktır. Üye, söz konusu aksaklıklarla ilgili olarak TÜRKİYEPAZARI.COM dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

 5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 5.1. Üye, Site üzerinde işlem gerçekleştirirken ve GALERİM hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, TÜRKİYEPAZARI.COM.Tr Site Üyelik Sözleşmesi kapsamında kabul etmiş olduğu kullanım koşullarına, "Site"nin ve GALERİM' in ilgili alanlarında yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

 5.2. "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM"un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde Üyenin GALERİM ya da Site üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca TÜRKİYEPAZARI.COM a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde TÜRKİYEPAZARI.COM Üyenin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

 5.3. "Üye"lerin, "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, "TÜRKİYEPAZARI.COM"un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

 

5.4. "Üye"ler " GALERİM " dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin " GALERİM " üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye"ler tarafından "TÜRKİYEPAZARI.COM"e iletilen veya " GALERİM " üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 5.5. "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM"un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 5.6. Üyenin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması, özellikle alan adı ve internet sitesinde yayınladığı reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan münhasıran Üye sorumludur. Üyenin söz konusu ihlalleri nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COMin herhangi bir zarara uğraması, bir zararı tazminle veya ceza ile mükellef olması ya da bir talebe maruz kalması halinde; ilgili tüm talep ve tutarlar ferileri ile birlikte Üyeye rücu edilecektir.

 5.7. "Site"de "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "TÜRKİYEPAZARI.COM"in, "TÜRKİYEPAZARI.COM" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 5.8. "TÜRKİYEPAZARI.COM", " GALERİM " kapsamında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "TÜRKİYEPAZARI.COM"un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından yapabilir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

 5.9. Üye işbu sözleşme hükümlerine veya Site koşullarına veya halihazırda mevcut/yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle TÜRKİYEPAZARI.COM yöneticileri, çalışanları ile TÜRKİYEPAZARI.COM üyelerinin/kullanıcılarının uğradığı ve/veya maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm diğer masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), tazminat ödemeleri ve idari yaptırımlar ve para cezalarını, hiçbir yasal mercii hükmüne gerek kalmaksızın, TÜRKİYEPAZARI.COM’in ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 5.10  "TÜRKİYEPAZARI.COM", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Hizmet Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.GALERİM müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, TÜRKİYEPAZARI.COM’un bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

 6.1. İşbu sözleşme Üye tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, Üyelik Sözleşmesi kapsamında mağazasını ve bireysel hesabını kullanma hakkı devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır. Üyeler Sözleşmenin tek taraflı olarak fes edilmesini talep ettiklerinde, bu durumu TürkiyePazarı.com'un mail hesabına, hesabının kapatılmasını istediğini içeren bildirimi yazılık olarak gönderecek ve işlem sırasına göre 24 saat süre içerinde tüm hesapları kapatılacaktır.  Kapatma/silme işleminden sonra TürkiyePazarı.com'un veritabanıda dahil, üyeye ait hiç bir kişisel verisi saklanmayacak ve bulunmayacak olup bütün bilgileri ve varsa ilanlarıda dahil otomatik olarak silinecektir.  

 6.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "GALERİM"i kullanım hakkına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, kullanıma son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye ve ilgili diğer kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "TÜRKİYEPAZARI.COM" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından tespit edilmesi veya "TÜRKİYEPAZARI.COM" un ticari kararları veya TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "TÜRKİYEPAZARI.COM"un kendi iradesi ile verilecektir.

 7. Genel Hükümler

 7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "TÜRKİYEPAZARI.COM" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "TÜRKİYEPAZARI.COM" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "TÜRKİYEPAZARI.COM"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TÜRKİYEPAZARI.COM" un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 7.2. İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak ve Mersin (Silifke) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 7.3. Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TÜRKİYEPAZARI.COM veritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, TÜRKİYEPAZARI.COM’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7.4. İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, TÜRKİYEPAZARI.COM Site Üyelik Sözleşmesi mutatis mutandis uygulanacaktır.