Üyelik Sözleşmesi

SÖZLEŞMELER VE KURALLAR

 

Bireysel Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle Üyelik Sözleşmesi olarak anılacaktır);  Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Kamile İş merkezi No:203 silifke/MERSİN adresinde mukim Türkiyepazarı.com Uzbay Group Pazarlama İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile www.Türrkiyepazari.com.tr Sitesine üye olmak için sitede yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: www.turkiyepazari.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Türkiyepazarı.com’un hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

Kullanıcı: Siteye erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye: Siteye üye olan ve Site dâhilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.

Bireysel Üye: Siteye üye olan, mesleki veya ticari amaç gütmeksizin "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.

Bireysel Üyelik : Bireysel Üye olmak isteyen Kullanıcının, Sitedeki Bireysel Üyelik formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurması üzerine TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Bireysel Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. TÜRKİYEPAZARI.COM gerekli görmesi halinde Bireysel Üyenin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı Üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca GET): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sağlanan hizmet.

"Üyelik Sözleşmesi": Siteda yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının Üyelik Sözleşmesini anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile Sitede yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

"TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı": Üyenin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelikle ilgili konularda "TÜRKİYEPAZARI.COM"a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Site" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri : "Site" içerisinde "Üye"nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından sunulan uygulamalardır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", Site içerisinde sunulan Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Sitedan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Siteda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik: Siteda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzü" : TÜRKİYEPAZARI.COM ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları TÜRKİYEPAZARI.COM 'a ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.

TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı : Site dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği TÜRKİYEPAZARI.COM'a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Bana Özel sayfası: "Üye"nin "Site"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. Üyelik Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, "Site"de sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 "Site"a üye olabilmek için reşit olmak ve TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 TÜRKİYEPAZARI.COM herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin Üyelikine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Site"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, Üyenin "TÜRKİYEPAZARI.COM" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Turkiyepazari.com adresinde yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, kullanıcıya aittir. Bu içerikler hakkında yanlışlık, eksiklik veya yasal kurallara aykırılığından dolayı Turkiyepazari.com sorumlu değildir. 

Üye", Site"de belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile Sitedeki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Üye, TÜRKİYEPAZARI.COM'un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üyelere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple TÜRKİYEPAZARI.COM den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Üyenin Site üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile TÜRKİYEPAZARI.COM' a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; Üyenin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini TÜRKİYEPAZARI.COM ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları kendi sorumlulukları olup, münhasıran ve münferiden kendileri kullanmaları, üçüncü kişilerden saklamaları gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin ve/veya TÜRKİYEPAZARI.COM' un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Üye sorumludur.

5.1.4. "Üye", "Site" dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Üye" tarafından "TÜRKİYEPAZARI.COM"a iletilen veya "Site" üzerinden Üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM"un yazılı onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesini veya bu Üyelik Sözleşmesinin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. Üye hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "TÜRKİYEPAZARI.COM"un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Site"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "TÜRKİYEPAZARI.COM" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. TÜRKİYEPAZARI.COM, Üyelerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, TÜRKİYEPAZARI.COM üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "TÜRKİYEPAZARI.COM’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten TÜRKİYEPAZARI.COM’a ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.9. Üye, Üyelik aşamasında sunduğu bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri TÜRKİYEPAZARI.COM’a gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde TÜRKİYEPAZARI.COM' un uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için Üyeye rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.10.  Üyenin TÜRKİYEPAZARI.COM sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Site, TÜRKİYEPAZARI.COM ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Sitenin ve Siteye ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Siteden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunarak sisteme veya Siteye orantısız yük bindirmesi; Site’ninn kaynak kodlarına veya TÜRKİYEPAZARI.COM’un sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, Site’nin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, TÜRKİYEPAZARI.COM sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5.1.11. Ticari iletişime ilişkin Esaslar

Ticari elektronik iletiler, üyelere(Bireysel yada Kurumsal fark etmeksizin) ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. TurkiyePazari.com' a üye olarak katılabilmek için, sitenin üyelik ekranında karşısına çıkan Üyelik söşleşmesini okuyarak kabul etmesiyle ayrıca Ticari elektronik İleti gönderilmesinide kabul etmiş sayılır. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Ticari elektronik iletinin içeriği, İletide,TurkiyePazari.com'un tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır. İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilebilir. Bireysel yada Kurumsal üyenin ticari elektronik iletiyi hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı red etme hakkı daima saklıdır. TurkiyePazari.com' un iletişim kaynakları kullanılarak sözlü veya yazılı olarak yapılan ret bildirimi talebinin ulaşmasını müteakip TurkiyePazari.com üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.

5.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM"un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "TÜRKİYEPAZARI.COM" iş bu Üyelik Sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "TÜRKİYEPAZARI.COM Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; TÜRKİYEPAZARI.COM her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Site" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "TÜRKİYEPAZARI.COM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "TÜRKİYEPAZARI.COM"un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "TÜRKİYEPAZARI.COM" yapabilir. "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Site" üzerinden, ""Satıcı" lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Sitelere, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı açısından "TÜRKİYEPAZARI.COM" tarafından sağlanmış olabilir. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Sitelar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Sitelar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "TÜRKİYEPAZARI.COM"un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "TÜRKİYEPAZARI.COM", Sitenin işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "TÜRKİYEPAZARI.COM" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. TÜRKİYEPAZARI.COM, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Üyeye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler Sitede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2.5. "TÜRKİYEPAZARI.COM"un, "TÜRKİYEPAZARI.COM" çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sitede Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. "TÜRKİYEPAZARI.COM", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. TÜRKİYEPAZARI.COM Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. TÜRKİYEPAZARI.COM, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; Siteın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. TÜRKİYEPAZARI.COM ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

5.2.7. TÜRKİYEPAZARI.COM olarak site ve hizmetlerin hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Üyenin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. TÜRKİYEPAZARI.COM Site üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve Üye Siteyi ve Hizmetleri kullanmaya devam ettiği sürece, Siteyi ve Hizmetleri kullandığı haliyle (Olduğu Gibi) kabul etmiş sayılır. TÜRKİYEPAZARI.COM:

(i)  Üyenin Site ve Hizmetleri kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya Üyenin Üyelik Sözleşmesinde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(ii) Tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) Site üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;  

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın Üyenin Siteyi kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda Üye veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

5.2.8 Üyenin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğinin devam ettiği süreçte Üye hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; TÜRKİYEPAZARI.COM herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Üyenin üyeliğine statüsüne son verebilir. Üyeliğe son verme işleminden önce TÜRKİYEPAZARI.COM yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için TÜRKİYEPAZARI.COM uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından TÜRKİYEPAZARI.COM, kendi takdirine bağlı olarak, Üyenin Site üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir. 

6. Gizlilik Politikası

6.1 TÜRKİYEPAZARI.COM, Sitede Üyeler le ilgili bilgileri; işbu Üyelik Sözleşmesi ve işbu Üyelik Sözleşmesinin eklerinin biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. TÜRKİYEPAZARI.COM "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Üye, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda üye girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2. TÜRKİYEPAZARI.COM, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda Türkiyepazarı.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için TÜRKİYEPAZARI.COM un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

6.3."Üyenin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Siteye girilen veriler, TÜRKİYEPAZARI.COM tarafından  hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için türkiyepazarı.com/kisisel-verilerin-korunmasi sayfası ziyaret edilmelidir. TÜRKİYEPAZARI.COM Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, bu değişikliklerle ilgili TÜRKİYEPAZARI.COM dan herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

6.4. "Üye, Site dahilinde eriştiği bilgileri; bu bilgileri ifşa eden Üyenin veya "TÜRKİYEPAZARI.COM"un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılara’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, TÜRKİYEPAZARI.COM’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde TÜRKİYEPAZARI.COM’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Üye, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Üye, TÜRKİYEPAZARI.COM üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için TÜRKİYEPAZARI.COM' un herhangi bir dahilinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı TÜRKİYEPAZARI.COM un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Üye ilan verirken veya Siteyi kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak TÜRKİYEPAZARI.COM’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini  kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla "TÜRKİYEPAZARI.COM Veritabanı", "TÜRKİYEPAZARI.COM Arayüzü", tasarım,