Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İş bu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi bundan böyle Üyelik Sözleşmesi olarak anılacaktır; 

Uzbay Group çatısı altında bulunan türkiyepazarı.com ile, siteye üye olarak kurumsal mağaza açarak ilan verebilmek için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve sitede yer alan diğer şartlara/kurallara onay veren "Kurumsal Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: www.türkiyepazarı.com isimli  alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Türkiyepazarı.com’un hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

Kullanıcı: Siteye erişen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Üye: Siteye üye olan ve site dâhilinde sunulan hizmetlerden faydalanan kullanıcıdır.

Kurumsal Üye: Siteye üye olan ve "www.Türkiyepazarı.com" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Üyelik Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren Kullanıcıdır.

Kurumsal Üyelik: Kurumsal Üye olmak isteyen Kullanıcının, Sitedeki Kurumsal Üyelik formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurması üzerine, Türkiyepazarı.com tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Kurumsal üyeliği kabul edilen Türkiyepazarı.com tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Kurumsal Üye olunamaz. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Türkiyepazarı.com tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Türkiyepazarı.com gerekli görmesi ve/veya mevzuattaki düzenlemeler nedeniyle zorunlu durumların meydana gelmesi halinde; Kurumsal Üyenin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı Üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

Mağaza: Kurumsal Üyenin Site üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği yönetebildiği ve sergileyebildiği Türkiyepazarı.com hizmet ürünüdür.  Mağaza sahibi olmadan Türkiyepazarı.com’un  Kurumsal Üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

Mağaza Sahibi: Türkiyepazarı.com’ a bilgilerini girerek Mağaza satın alım işlemini tamamlamış olan Kurumsal Üyedir.

Danışman/Satış Temsilcisi: Mağaza Sahibinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde Mağazayı kullanabilen ve Kurumsal Üyenin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. Mağaza Kullanıcısı sayısının üst sınırı Türkiyepazarı.com tarafından belirlenecek olup, Mağaza Kullanıcısı sayısına ilişkin üst sınırda Türkiyepazarı.com dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Belli bir süre siteye giriş yapmayarak siteyi kullanmayan Danışman/Satış Temsilcilerinin üyelikleri Türkiyepazarı.com tarafından kapatılabilir.

TÜRKİYEPAZARI.COM Hizmetleri: "Site" içerisinde "Üye"nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Türkiyepazarı.com tarafından sunulan uygulamalardır. " Türkiyepazarı.com Hizmetlerinde dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Sitede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik: Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

Türkiyepazarı.com Arayüzü: Türkiyepazarı.com ve Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve " Türkiyepazarı.com veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Türkiyepazarı.com’a ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.

Türkiyepazarı.com Veritabanı: Site dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Türkiyepazarı.com’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Mağaza Sayfası: Mağaza açan kullanıcının Türkiyepazarı.com’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Üye"ye ait özel sayfadır.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. Üyelik Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı

İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, " Türkiyepazarı.com "da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile " Türkiyepazarı.com " içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Türkiyepazarı.com tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, Türkiyepazarı.com tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Kurumsal Üye Olma

4.1 Mağaza Sahibi için:

4.1.1 Kurumsal Üye olabilmek için ticari faaliyet göstermek ve temsile yetkili kişi tarafından Üyelik başvurusunda bulunmuş olmak ve Türkiyepazarı.com tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış, İlan Verme Kurallarına aykırı davranmamış olmak gerekmektedir. Türkiyepazarı.com, üyeliği aktif hale getirmeden önce, tamamen kendi takdirine tabi olmak üzere Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ni akdetmek adına işlem yapan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine ve Kurumsal Üye nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Sisteme yeni bir Satış Temsilcisi,Danışman yada Mağaza Kullanıcısı tanımlanması sırasında da Türkiyepazarı.com aynı şekilde, ilgili Mağaza Kullanıcısı’nın ve/veya Mağaza Sahibi adına işlem yapan kişilerin yetkilendirildiğine ve Kurumsal Üye nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. 

4.1.2 Türkiyepazarı.com herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, "Kurumsal Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. " Türkiyepazarı.com "da belirtilen kurallara aykırılık halleri, Kurumsal Üyenin " Türkiyepazarı.com " bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.1.3 Kurumsal Üye, Sitede ilan vermek ve Türkiyepazarı.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için Mağaza açmalıdır.

4.2 Danışman/Satış Temsilcisi Atama:

4.2.1 Satış Temsilcisi,Danışman yada Mağaza Kullanıcısı daveti, Mağaza Sahibinin davet etmek istediği gerçek kişilere e-posta ile davet göndermesi ile gerçekleşir. Davet edilen gerçek kişi kullanıcısı  Bireysel ve Kurumsal Üyelik Sözleşme hükümlerine tabi olarak Türkiyepazarı.com’ a üye olması gereklidir. Mağaza Kullanıcısı olma davetini kabul etmek isteyen kişiler, davette yer alan linkteki Kurumsal Üyelik formunu doldurup, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak Mağaza Kullanıcısı olabilir.

4.2.2 Danışman,Satış Temsilcisi yada  Mağaza Kullanıcısının tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden Mağaza Sahibi de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle Mağaza Sahibi, Mağaza Kullanıcısı ile ilişkisini kesmek istediğinde, derhal bu işlemi Mazağa Panelindeki  Danışman başlığı altında bulunan sayfadan yetkisini iptal etmelidir. Aksi takdirde Mağaza Kullanıcısının işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. Mağaza Sahibi, Mağaza Kullanıcısını Mağazadan çıkartması durumunda, Mağaza Kullanıcısının Kurumsal Üyeliği pasif duruma düşecektir.

4.2.3 Danışman,Satış Temsilcisi yada  Mağaza Kullanıcısı, sadece bir Mağazanın kullanıcısı olabileceğinden, farklı bir Mağaza altında Mağaza Kullanıcısı olamaz.

4.2.4 Mağaza Sahibinin Mağazasını kullanıma kapatması durumunda, Mağaza Kullanıcısı Sitede herhangi bir işlem yapamaz. Mağaza Kullanıcısının Üyeliği de pasif hale gelecektir. Mağaza sahibinin tekrar mağazasını açması durumunda, Mağaza Kullanıcısının üyeliği de aktif hale gelir.

4.2.5 Danışman,Satış Temsilcisi yada  Mağaza Kullanıcısı olan bir üye Mağaza açamaz. Mağazası olan bir Kurumsal Üye, farklı bir Mağazaya Mağaza Kullanıcısı olarak eklenemez.

4.2.6 Türkiyepazarı.com tarafından belirlenen süre boyunca ilan vermeyen Kurumsal Üye, üyelikten çıkarılabilir.

4.2.7 EMLAK kategorisinde ve diğer satışı ve ilanı için ilgili idarecelerce Yetki belgesinin olması zorunluluğu istenen iş kollarında, Kurumsal Mağaza talebi oluşturan kullanıcıların yetkili mercilerce alınmış Onaylı Yetki Belgelerini Türkiyepazarı.com’a ibraz etmeleri halinde Kurumsal Mağazaları açılabilecektir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Kurumsal Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Kurumsal Üye Türkiyepazarı.com’ da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile Sitedeki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. Kurumsal Üye, faaliyet göstermiş olduğu alanlardaki mevzuata göre, Yetki Belgesi/Sertifika vb. belgeler almasının gerekli olduğu alanlarda, ilgili belgelere sahip  olmadan ilan yayınlaması nedeniyle  Türkiyepazarı.com’un zarara uğraması halinde; Türkiyepazarı.com’ un, uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlar için Kurumsal Üyeye rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.2 "Kurumsal Üye, Türkiyepazarı.com’un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kurumsal Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Türkiyepazarı.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Kurumsal Üyenin Site üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile Türkiyepazarı.com’ a bildirimde bulunulması halinde; Kurumsal Üyenin bildirdiği ad-soyad/ticari unvan, mağaza bilgileri ile Danışman,Satış Temsilcisi yada  Mağaza Kullanıcısı bilgileri, ilan bilgileri ve varsa istenen diğer bilgileri Türkiyepazarı.com ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

5.1.3 "Kurumsal Üye"lerin, Üyelik Hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini münhasıran ve münferiden kendileri tarafından sağlaması, bizzat kendisinin kullanması gerekir. Kurumsal Üye aynı kullanıcı adı ve şifre bilgileri başkaca internet sitelerinin üyelik hesaplarına tanımlamamalı, başkaca internet sitelerinin üyelik hesaplına kayıtlı bulunan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini Türkiyepazarı.com Üyelik Hesabına tanımlamamalıdır. Kurumsal Üye herhangi bir amaçla kullanıcı adı ve şifre bilgilerini, başka bir üye, şirket, üçüncü kişi ile, yazılımsal arayüz vb ile paylaşamaz.  Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin ve/veya Türkiyepazarı.com’un ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararlardan Kurumsal Üye sorumlu olacaktır. Türkiyepazarı.com’un böyle bir durumda uğrayacağı zarar için Kurumsal Üyeye rücu etme hakkı saklıdır. Mağaza Sahibi ve Danışman,Satış Temsilcisi yada  Mağaza Kullanıcısı’na ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kurumsal Üye, tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kurumsal Üye, tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındaki bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kurumsal Üye, ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kurumsal Üye sorumlu olacaktır. Kurumsal Üye, Danışman,Satış Temsilcisi yada  Mağaza Kullanıcısı veya Mağaza Sahibi gibi, Sözleşme kapsamında belirli bir kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye giriş yapan kişilere ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair herhangi birinin şüphesinin bulunması halinde; Kurumsal Üye derhal durumu Site yetkililerine bildirecektir.

5.1.4 Kurumsal Üye, Site dahilinde kendisi veya Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, tüketici aldatıcı nitelikte olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site"de yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuata aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Kurumsal Üye tarafından Türkiyepazarı.com’a iletilen veya Site üzerinden Kurumsal Üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu tutulamaz. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kurumsal Üye yeni ve güncel bilgileri Türkiyepazarı.com’a gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde Türkiyepazarı.com’un uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zarar için Kurumsal Üyeye rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.5 Kurumsal Üye, Türkiyepazarı.com’un yazılı onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesini veya bu Üyelik Sözleşmesinin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6 Kurumsal Üye hukuka uygun yöntem ve amaçlarla Türkiyepazarı.com üzerinden ilan yayınlayabilir, işlem yapabilir. Kurumsal Üyenin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kurumsal Üye, Türkiyepazarı.com’ un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki sitede bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Türkiyepazarı.com’ a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Türkiyepazarı.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kurumsal Üyenin işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Türkiyepazarı.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Türkiyepazarı.com’un böyle bir durumda uğrayacağı zarar için kurumsal üye’ye rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.7 Türkiyepazarı.com, Kurumsal Üyelerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve Türkiyepazarı.com Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılmasına izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup, Türkiyepazarı.com her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8 Türkiyepazarı.com tarafından Kurumsal Üye için hazırlanan raporları ve benzeri içerikleri, müşterileri dışında kimseyle paylaşamaz, rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz, satamaz, rapordan kısmen alıntı yapamaz, rapordan türetilmiş çalışmalar yapamaz, aksi yönde hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde; Türkiyepazarı.com tarafından üyeliği durdurulabilir ya da başkaca yaptırım uygulanabilir. Rapor içeriğinde ve konusunda Türkiyepazarı.com’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.9 Kurumsal Üyenin veya Türkiyepazarı.com sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya  Türkiyepazarı.com’ a ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Siteye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Siteden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Siteye orantısız yük bindirmesi; Sitenin kaynak kodlarına veya Türkiyepazarı.com’un sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, Sitenin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Türkiyepazarı.com sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5.2. "TÜRKİYEPAZARI.COM"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 Türkiyepazarı.com, işbu Üyelik Sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili Siteda belirtilen açıklamalar ve işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Türkiyepazarı.com her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2 Türkiyepazarı.com Hizmetlerini olduğu gibi sağlamakta olup, Site ve Hizmetlerin hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya kurumsal üyenin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Türkiyepazarı.com Site üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve Kurumsal Üye Siteyi ve Hizmetleri kullanmaya devam ettiği sürece, Siteyi ve Hizmetleri kullandığı haliyle (Olduğu Gibi) kabul etmiş sayılır. TÜRKİYEPAZARI.COM:

(i)  Kurumsal Üye’nin Site ve Hizmetleri kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya Kurumsal Üyenin Üyelik Sözleşmesinde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) Site üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;  

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın Kurumsal Üyenin Mağazasını ve/veya Siteyi kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda Kurumsal Üye veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

5.2.3 Türkiyepazarı.com, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Kurumsal Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle, sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kurumsal Üye ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, Türkiyepazarı.com’ un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

5.2.4 Türkiyepazarı.com üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Sitelere, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Kurumsal Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Türkiyepazarı.com  tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Siteler, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Siteler veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Türkiyepazarı.com’ un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.5 Türkiyepazarı.com, Sitenin işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Türkiyepazarı.com bu mesajı giren Kurumsal Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. Türkiyepazarı.com, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Kurumsal Üyeye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler Sitede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2.6 Türkiyepazarı.com, ilan sayfaları da dahil olmak üzere Sitede reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendisinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.

5.2.7 Türkiyepazarı.com’ un çalışanlarının ve yöneticilerinin, sitede üyeler ve kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.8 Kurumsal Üyenin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğinin devam ettiği süreçte Kurumsal Üye hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; Türkiyepazarı.com herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kurumsal Üyenin üyelik statüsüne son verebilir. Üyeliğe son verme işleminden önce Türkiyepazarı.com yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için mağazanın kapatılması da dahil uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından Türkiyepazarı.com, kendi takdirine bağlı olarak, Kurumsal Üyenin Site üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir. 

5.2.9 Türkiyepazarı.com , 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda "Hizmet Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. Türkiyepazarı.com Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. Türkiyepazarı.com, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; Sitenin kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. Türkiyepazarı.com ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili Türkiyepazarı.com herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

6. Gizlilik Politikası

6.1 Türkiyepazarı.com, Sitede Kurumsal Üyelerle ilgili bilgileri işbu Üyelik Sözleşmesi ve işbu Üyelik Sözleşmesinin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Türkiyepazarı.com Kurumsal Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Kurumsal Üye, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda üye girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.Bu durum satıcı konumunda bulunduğu zamanda da alıcı tarafından kişisel bilgilerinin ve telefon numarasının görünmesini kabul eder.

6.2 Üyenin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Siteye girilen verileri Türkiyepazarı.com tarafından Üyelik Sözleşmesi kapsamında; Sitenin fonksi